Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΛΘ´(1968)
Τεύχος 1 & 2

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΛΙΒΙΟΥ ΣΤΑΝ, Περὶ τῶν θεμελιωδῶν κανονικῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδοξίας [σελ. 5-18]
3. GER. KONIDARIS, Zur Charakteristik der II. Periode der allgemeinen Kirchengeschichte (Eine Skizze) [σελ. 19-32]
4. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΩΡ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ, Ἡ ἰατρικὴ τοῦ σώματος τύπος τῆς κατὰ ψυχὴν θεραπείας κατὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Μ. Βασιλείου [σελ. 33-50]
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Ἡ σύσκεψις ἐπὶ τῆς παγκοσμίου θεολογικῆς ἐκπαιδεύσεως (1967) [σελ. 51-67]
6. AIMILIANOS TSIRPANLIS, The Anthropology of Saint John of Damascus (Β´) [σελ. 68-106]
7. ΑΡΧΙΜ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΤΤΗ, Ἡ ἐν Uppsala ἑρμηνευτικὴ σχολὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης κατὰ τὴν τελευταίαν τριακονταετίαν (1930-1965) (Γ´) [σελ. 107-142]
8. ΑΡΧΙΜ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΗ, Τὸ κανονικὸν παράπτωμα τῆς μέθης
9. ΙΕΡΟΜΟΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΕΒΤΙΤΣ, Δόγμα καὶ ἦθος εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν [σελ. 175-191]
10. CONSTANTINE DRATSELLAS, Questions of the Soteriological Teaching of the Greek Fathers
11. CONSTANTIN PAPOULIDIS, Le starets Paissij Velitchkovskij (1722-1794) [σελ. 231-240]
12. ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, Ἡ θεολογία καὶ τὸ συναίσθημα [σελ. 241-245]
13. NΙΚ. Θ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ, Βιβλιογραφία Ἑλληνικοῦ Θρησκευτικοῦ Τύπου (1826-1966) (Α´) [σελ. 246-276]
14. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 277-304]


Τεύχος 3

1. ΙΟΑΝΝΙS KARMIRIS, Die V. Pan-Orthodoxe Konferenz [σελ. 305-314]
2. KONSTANTIN G. BONIS, Die slawenapostel Kyrillos und Methodios und die Basilika des hl. Demetrios von Thessalonike (Α´) [σελ. 315-367]
3. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΡΑΚΑ, Ἡ ἠθικὴ διδασκαλία τοῦ Πεντηκοσταρίου (Α´) [σελ. 368-385]
4. ΙΩΑΝ. Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ ἔννοια τοῦ "ἅλατος" εἰς τὸ λόγιον τοῦ Ἰησοῦ
5. CONSTANTINE DRATSELLAS, Questions of the Soteriological Teaching of the Greek Fathers
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΣΚΟΥΤΕΡΗ, «Μετεωροπορεῖν» καί «συμμετεωροπορεῖν» παρὰ τῷ ἁγίῳ Γρηγορίῳ Νύσσης [σελ. 425-439]
7. NΙΚ. Θ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ, Βιβλιογραφία Ἑλληνικοῦ Θρησκευτικοῦ Τύπου (1826-1966) (Β´) [σελ. 440-464]
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 465-482]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 483-496]


Τεύχος 4

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία (Α´) [σελ. 497-536]
2. KONSTANTIN G. BONIS, Die slawenapostel Kyrillos und Methodios und die Basilika des hl. Demetrios von Thessalonike (Β´) [σελ. 537-561]
3. ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Εἶναι ὁ Ἀντίχριστος πρόσωπον ἱστορικὸν ἢ συμβολικὴ συλλογικὴ ἐκφορὰ τῶν δυνάμεων τῆς ἁμαρτίας; [σελ. 562-569]
4. EMIL. C. TSIRPANLIS, Ecumenical consensus on the Church
5. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΡΑΚΑ, Ἡ ἠθικὴ διδασκαλία τοῦ Πεντηκοσταρίου (Β´) [σελ. 586-612]
6. ΗΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Kριτικὰ καὶ ἑρμηνευτικὰ σχόλια εἰς τὰ 1) Δευτερονομίου 32
7. CONSTANTINE DRATSELLAS, Questions of the Soteriological Teaching of the Greek Fathers
8. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη καὶ ὁ ἄνθρωπος [σελ. 644-650]
9. ΜΕΓΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥ, Θεολογικαὶ ὄψεις του Δόγματος (Α´) [σελ. 651-671]
10. NΙΚ. Θ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ, Βιβλιογραφία Ἑλληνικοῦ Θρησκευτικοῦ Τύπου (1826-1966) (Γ´) [σελ. 672-680]
11. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ [σελ. 681-694]
12. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 695-704]
13. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 705-718]
14. ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΘ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 719-724]
15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΛΘ´ ΤΟΜΟΥ (1968) [σελ. 725-728]