Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΛΗ´(1967)
Τεύχος 1

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΗAMILKAR S. ALIVISATOS, Saecularismus und Saecularisation und ihr neuer Sinn vom orthodoxen Standpunkt aus Gesehen [σελ. 5-16]
3. ΗAMILCAR S. ALIVISATOS, The Byzantine Emperors and the Oecumenical Councils [σελ. 17-19]
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (ΙΣΤ´) [σελ. 20-41]
5. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΑΒΡΑΜΗ, Ἡ ἀρχή «Ora et Labora» κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον (Β´) [σελ. 42-51]
6. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Ξ. ΕΛΕΟΠΟΥΛΟΥ, Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς λογοτέχναι [σελ. 52-73]
7. C. FOUSKAS, St. Isidore of Pelusium and the New Testament (Ε´) [σελ. 74-94]
8. CONSTANTIN PAPOULIDIS, Nicodeme l' Hagiorite (Δ´) [σελ. 95-118]
9. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ἡ ἐπιστήμη τῆς Χριστιανικῆς Κοινωνικῆς Ἠθικῆς (Β´) [σελ. 119-154]
10. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 155-176]


Τεύχος 2

1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ, Ἡ Ἐκκλησιολογία παρὰ τοῖς Παλαιοκαθολικοῖς (A´) [σελ. 177-205]
2. ΑΡΧΙΜ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, Ἡ Γνωσιολογία τοῦ Ἁγίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου (A´) [σελ. 206-223]
3. GER. KONIDARIS, Die innere Folgerichtigkeit des trinitarischen und christologischen Dogmas in den sieben Oekumenischen Konzilien [σελ. 224-234]
4. ΗEINRICH VOGEL, Die Freude an der Wahrheit [σελ. 235-245]
5. ΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Οἱ Θεραπευταί [σελ. 246-269]
6. ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΣ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, Ἡ παρ᾽ ἐγγάμου πρόσκτησις τῆς μοναχικῆς ἰδιότητος ἐπάγεται αὐτοδικαίως τὴν λύσιν τοῦ γάμου; (Α´) [σελ. 270-280]
7. C. FOUSKAS, St. Isidore of Pelusium and the New Testament (Στ´) [σελ. 281-300]
8. CONSTANTIN PAPOULIDIS, Nicodeme l' Hagiorite (Ε´) [σελ. 301-313]
9. ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, Ἡ συνάντησις ὡς δουλεία [σελ. 314-318]
10. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 319-349]


Τεύχος 3

1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ, Ἡ Ἐκκλησιολογία παρὰ τοῖς Παλαιοκαθολικοῖς (Β´) [σελ. 353-385]
2. ΑΡΧΙΜ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, Ἡ Γνωσιολογία τοῦ Ἁγίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου (Β´) [σελ. 386-407]
3. ΑΡΧΙΜ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΤΤΗ, Ἡ ἐν Uppsala ἑρμηνευτικὴ σχολὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης κατὰ τὴν τελευταίαν τριακονταετίαν (1930-1965) (Α´) [σελ. 408-423]
4. ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΣ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, Ἡ παρ᾽ ἐγγάμου πρόσκτησις τῆς μοναχικῆς ἰδιότητος ἐπάγεται αὐτοδικαίως τὴν λύσιν τοῦ γάμου; (B´) [σελ. 424-438]
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Προϋποθέσεις καὶ χαρακτὴρ τοῦ «ἀπολύτου προορισμοῦ» ἐν σχέσει πρὸς τὴν περί «ἐκλογῆς» καί «προορισμοῦ» βιβλικὴν διδασκαλίαν (Α´) [σελ. 439-458]
6. COLIN DAVEY, Metrophanes Kritopoulos. Pioneer for Unity [σελ. 459-486]
7. ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Tὸ Ἑλληνικὸν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον κατὰ τὰ ἔτη 1964 καὶ 1965 (Α´) [σελ. 487-500]
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 501-520]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 521-528]


Τεύχος 4

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Περὶ τῆς ὀνομασίας τῆς μελλούσης Συνόδου [σελ. 529-532]
2. AIMILIANOS TSIRPANLIS, The Anthropology of Saint John of Damascus (Α´) [σελ. 533-548]
3. ΑΡΧΙΜ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΤΤΗ, Ἡ ἐν Uppsala ἑρμηνευτικὴ σχολὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης κατὰ τὴν τελευταίαν τριακονταετίαν (1930-1965) (Β´) [σελ. 549-578]
4. CONSTANTINE DRATSELLAS, Questions of the Soteriological Teaching of the Greek Fathers
5. ΒASIL G. TSAKONAS, The usage of the Scriptures in the Homily of Melito of Sardis on the Passion [σελ. 609-620]
6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Προϋποθέσεις καὶ χαρακτὴρ τοῦ «ἀπολύτου προορισμοῦ» ἐν σχέσει πρὸς τὴν περί «ἐκλογῆς» καί «προορισμοῦ» βιβλικὴν διδασκαλίαν (Β´) [σελ. 621-632]
7. Γ.Δ. ΒΕΡΓΩΤΗ, Ποιμαντολογικαὶ ἔννοιαι παρὰ Κλήμεντι τῷ Ἀλεξανδρεῖ καὶ εἰδικῶς κατὰ τὸ α´ βιβλίον του "Παιδαγωγός" [σελ. 633-645]
8. ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Tὸ Ἑλληνικὸν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον κατὰ τὰ ἔτη 1964 καὶ 1965 (Β´) [σελ. 646-660]
9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 661-669]
10. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 670-682]
11. ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΗ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 683-685]
12. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΞΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΗ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 686-688]
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΛΗ´ ΤΟΜΟΥ (1967) [σελ. 689-693]