Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΛΖ´(1966)
Τεύχος 1

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία Γεωργίας (Ἰβηρίας) καὶ τὸ Αὐτοκέφαλον αὐτῆς (Γ´) [σελ. 5-13]
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ, Αἱ ἀρχαῖαι Ἀντιχαλκηδόνιοι Ἐκκλησίαι τῆς Ἀνατολῆς καὶ ἡ βάσις τῆς ἐπανενώσεως αὐτῶν μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας (Στ´) [σελ. 14-29]
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (ΙΓ´) [σελ. 32-49]
5. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ, Ἡ περὶ Ἐκκλησίας καὶ Μυστηρίων διδασκαλία Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (A´) [σελ. 50-58]
6. C. FOUSKAS, St. Isidore of Pelusium and the New Testament (A´) [σελ. 59-71]
7. ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ περὶ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου διδασκαλία Φίλωνος τοῦ Ἀλεξανδρέως (Α´) [σελ. 72-86]
8. DEMETRIOS L. STATHOPOULOS, Die Gottesschau in den Hymnen Symeons
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, Ὁ R. Bultmann καὶ ἡ θεολογία του [σελ. 122-127]
10. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Βιβλιογραφία Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας (1453-1960) (ΙΑ´) [σελ. 128-137]
11. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κριτικὴ ἀνάλυσις τῆς μελέτης τοῦ Μ. Reding: Die Aktualität des Nik. Cusanus
12. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 159-168]


Τεύχος 2

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ διαλεκτικὴ θεολογία τοῦ Karl Barth καὶ τῶν περὶ αὐτὸν [σελ. 169-201]
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (ΙΔ´) [σελ. 202-225]
3. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ, Ἡ περὶ Ἐκκλησίας καὶ Μυστηρίων διδασκαλία Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (Β´) [σελ. 226-243]
4. ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ περὶ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου διδασκαλία Φίλωνος τοῦ Ἀλεξανδρέως (Β´) [σελ. 244-261]
5. C. FOUSKAS, St. Isidore of Pelusium and the New Testament (Β´) [σελ. 262-293]
6. CONSTANTIN PAPOULIDIS, Nicodeme l' Hagiorite (A´) [σελ. 294-313]
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, Κυβερνητικὴ καὶ Θεολογία (Α´) [σελ. 314-328]
8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Βιβλιογραφία Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας (1453-1960) (ΙΒ´) [σελ. 329-333]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 334-344]


Τεύχος 3

1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Περὶ τῆς ἀλληλεπιδράσεως μεταξὺ ἱστορικῶν καὶ δογματικῶν παραγόντων ἐν τῷ χωρισμῷ τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν ἀπὸ τῆς ἀρχαίας καθολικῆς Ἐκκλησίας [σελ. 345-354]
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (ΙΕ´) [σελ. 355-371]
3. ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ περὶ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου διδασκαλία Φίλωνος τοῦ Ἀλεξανδρέως (Γ´) [σελ. 372-389]
4. ΑΡΧΙΜ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΙ, Περὶ ἀνοχῆς ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου [σελ. 416-433]
5. CONSTANTIN PAPOULIDIS, Nicodeme l' Hagiorite (Β´) [σελ. 390-415]
6. ΑΡΧΙΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, Σκοπὸς καὶ κίνητρον τῆς Ἱεραποστολῆς (ἐξ έπόψεως θεολογικῆς) [σελ. 434-452]
7. C. FOUSKAS, St. Isidore of Pelusium and the New Testament (Γ´) [σελ. 453-472]
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, Κυβερνητικὴ καὶ Θεολογία (Β´) [σελ. 473-484]
9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 485-510]
10. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 511-520]


Τεύχος 4

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥ, Ἡ σύγχρονος ἐπιστημονικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ εὐθύνη τῆς Θεολογίας ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου [σελ. 521-544]
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Ἡ σύσκεψις περὶ τῆς θεολογικῆς ἐκπαιδεύσεως ἐν Εὐρώπῃ [σελ. 545-552]
3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (ΙΣΤ´) [σελ. 553-575]
4. CONSTANTIN PAPOULIDIS, Nicodeme l' Hagiorite (Γ´) [σελ. 576-590]
5. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΑΒΡΑΜΗ, Ἡ ἀρχή «Ora et Labora» κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον [σελ. 591-606]
6. C. FOUSKAS, St. Isidore of Pelusium and the New Testament (Δ´) [σελ. 607-632]
7. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ἡ ἐπιστήμη τῆς Χριστιανικῆς Κοινωνικῆς Ἠθικῆς (Α´) [σελ. 633-641]
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 642-651]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 652-677]
10. ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΕΜΙL BRUNNER [σελ. 678-679]
11. ΠΙΝΑΞ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΖ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 681-684]
12. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΞΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΖ´ΤΟΜΟΥ [σελ. 685-688]
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΛΖ´ ΤΟΜΟΥ (1966) [σελ. 689-693]