Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΛΣΤ´(1965)
Τεύχος 1

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ, Παλαιοκαθολικισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία (Α´) [σελ. 5-37]
3. ΗAMILCAR S. ALIVISATOS, L' État actuel du Mont Athos [σελ. 38-52]
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Μοζαραβικὸς Λειτουργικὸς Τύπος [σελ. 53-72]
5. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ, Αἱ ἀρχαῖαι Ἀντιχαλκηδόνιοι Ἐκκλησίαι τῆς Ἀνατολῆς καὶ ἡ βάσις τῆς ἐπανενώσεως αὐτῶν μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας (B´) [σελ. 73-93]
6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (Θ´) [σελ. 94-114]
7. VLAS. PHIDAS, Le Règlement du Prince Vladimir. Origines et Fondements Juridiques (Γ´) [σελ. 115-126]
8. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΙΩ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, Στατιστικὴ τῶν Θρησκειῶν (Δ´) [σελ. 127-160]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 161-175]
10. ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ [σελ. 176]


Τεύχος 2

1. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ, Παλαιοκαθολικισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία (Β´) [σελ. 177-203]
2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ, Αἱ ἀρχαῖαι Ἀντιχαλκηδόνιοι Ἐκκλησίαι τῆς Ἀνατολῆς καὶ ἡ βάσις τῆς ἐπανενώσεως αὐτῶν μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας (Γ´) [σελ. 204-254]
3. BASIL EXARCHOS, Theologische Probleme der modernen Orthodoxie [σελ. 255-269]
4. Γ.Α. ΓΑΛΙΤΗΣ, Τὰ ἑρμηνευτικὰ προβλήματα τῶν ἐν τῇ Κ. Διαθήκῃ παραλλήλων διηγήσεων περὶ τοῦ τέλου τοῦ Ἰούδα (Α´) [σελ. 270-281]
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (Ι´) [σελ. 282-306]
6. VLAS. PHIDAS, Le Règlement du Prince Vladimir. Origines et Fondements Juridiques (Δ´) [σελ. 307-326]
7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Βιβλιογραφία Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας (1453-1960) (Η´) [σελ. 327-332]
8. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 333-352]


Τεύχος 3

1. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία Γεωργίας (Ἰβηρίας) καὶ τὸ Αὐτοκέφαλον αὐτῆς (Α´) [σελ. 353-372]
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ὁ Ρωμαϊκὸς τὐπος ἀπὸ τοῦ Ηου αἰῶνος [σελ. 373-391]
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ, Αἱ ἀρχαῖαι Ἀντιχαλκηδόνιοι Ἐκκλησίαι τῆς Ἀνατολῆς καὶ ἡ βάσις τῆς ἐπανενώσεως αὐτῶν μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας (Δ´) [σελ. 392-435]
4. Γ.Α. ΓΑΛΙΤΗΣ, Τὰ ἑρμηνευτικὰ προβλήματα τῶν ἐν τῇ Κ. Διαθήκῃ παραλλήλων διηγήσεων περὶ τοῦ τέλου τοῦ Ἰούδα (Β´) [σελ. 436-447]
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (ΙΑ´) [σελ. 448-456]
6. BASIL TSAKONAS, Α comparative study of the term "Son of God" in St. Paul
7. VLAS. PHIDAS, Le Règlement du Prince Vladimir. Origines et Fondements Juridiques (Ε´) [σελ. 473-481]
8. ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Tὸ Ἑλληνικὸν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον κατὰ τὰ ἔτη 1962 καὶ 1963 (Α´) [σελ. 482-492]
9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Βιβλιογραφία Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας (1453-1960) (Θ´) [σελ. 493-499]
10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 500-520]
11. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 521-528]


Τεύχος 4

1. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία Γεωργίας (Ἰβηρίας) καὶ τὸ Αὐτοκέφαλον αὐτῆς (Β´) [σελ. 530-548]
2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ, Αἱ ἀρχαῖαι Ἀντιχαλκηδόνιοι Ἐκκλησίαι τῆς Ἀνατολῆς καὶ ἡ βάσις τῆς ἐπανενώσεως αὐτῶν μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας (Ε´) [σελ. 549-586]
3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (ΙΒ´) [σελ. 587-615]
4. DEMETRIOS L. STATHOPOULOS, Die Gottesschau in den Hymnen Symeons
5. BASIL TSAKONAS, Α comparative study of the term "Son of God" in St. Paul
6. VLAS. PHIDAS, Le Règlement du Prince Vladimir. Origines et Fondements Juridiques (Στ´) [σελ. 640-650]
7. ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Tὸ Ἑλληνικὸν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον κατὰ τὰ ἔτη 1962 καὶ 1963 (Β´) [σελ. 651-663]
8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Βιβλιογραφία Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας (1453-1960) (Ι´) [σελ. 664-670]
9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 671-680]
10. ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ [σελ. 681-683]
11. ΠΙΝΑΞ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΣΤ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 689-693]
12. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΞΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΣΤ´ ΤOΜΟΥ [σελ. 694-698]
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΛΣΤ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 699-702]