Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΛΕ´(1964)
Τεύχος 1

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Μοζαραβικὸς Λειτουργικὸς Τύπος (Α´) [σελ. 5-16]
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΜΩΡΑΪΤΟΥ, Ἔρευνα ἐπὶ τοῦ κύκλου τῶν θρησκευτικῶν παραστάσεων παιδιῶν 6-8 ἐτῶν [σελ. 17-25]
4. BASIL EXARCHOS, Christliche Einheit und Einigung der Christen vom Standpunkt der Orthodoxen Kirche aus [σελ. 26-36]
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ, Τὸ Κατηχητικὸν Σχολεῖον ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος (Α´) [σελ. 37-64]
6. GEORG GALITIS, Der Weg zur Vollendung. Eine exegetische Studie zu I. Thess. 5
7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ, Τὰ χαριστικὰ καὶ ἐλεύθερα Μοναστήρια (Β´) [σελ. 87-123]
8. DEMETRIUS I. KRIKONIS, Die Entwicklung des Gottesbegriffes bei Schelling (Γ´) [σελ. 124-146]
9. ANTONIOS PAPANIKOLAOU, The narrative perfect in New Testament [σελ. 147-153]
10. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Βιβλιογραφία Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας (1453-1960) (Δ´) [σελ. 154-158]
11. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ [σελ. 159-162]
12. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 163-176]


Τεύχος 2

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Μοζαραβικὸς Λειτουργικὸς Τύπος (Β´) [σελ. 177-193]
2. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΙΩ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, Στατιστικὴ τῶν Θρησκειῶν (Α´) [σελ. 194-213]
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ, Τὸ Κατηχητικὸν Σχολεῖον ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος (Β´) [σελ. 214-233]
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (Στ´) [σελ. 234-270]
5. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ, Τὰ χαριστικὰ καὶ ἐλεύθερα Μοναστήρια (Γ´) [σελ. 271-304]
6. DEMETRIUS I. KRIKONIS, Die Entwicklung des Gottesbegriffes bei Schelling (Δ´) [σελ. 305-318]
7. ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Tὸ Ἑλληνικὸν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον κατὰ τὸ 1961 (Α´) [σελ. 319-330]
8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Βιβλιογραφία Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας (1453-1960) (Ε´) [σελ. 331-339]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ, [σελ. 340-352]


Τεύχος 3

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Μοζαραβικὸς Λειτουργικὸς Τύπος (Γ´) [σελ. 353-370]
2. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΙΩ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, Στατιστικὴ τῶν Θρησκειῶν (Β´) [σελ. 371-400]
3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (Ζ´) [σελ. 401-441]
4. DEMETRIUS I. KRIKONIS, Die Entwicklung des Gottesbegriffes bei Schelling (Ε´) [σελ. 442-459]
5. VLAS. PHIDAS, Le Règlement du Prince Vladimir. Origines et Fondements Juridiques (Α´) [σελ. 460-468]
6. ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Tὸ Ἑλληνικὸν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον κατὰ τὸ 1961 (Β´) [σελ. 469-480]
7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Βιβλιογραφία Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας (1453-1960) (Στ´) [σελ. 481-520]
8. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ, [σελ. 521-528]


Τεύχος 4

1. ΗAMILCAR S. ALIVISATOS, Die Kirchenordnung der Autokephalen Kirche von Cypern [σελ. 529-541]
2. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΙΩ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, Στατιστικὴ τῶν Θρησκειῶν (Γ´) [σελ. 542-561]
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ, Αἱ ἀρχαῖαι Ἀντιχαλκηδόνιοι Ἐκκλησίαι τῆς Ἀνατολῆς καὶ ἡ βάσις τῆς ἐπανενώσεως αὐτῶν μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας (A´) [σελ. 562-580]
4. G. KONIDARIS, Zur der Wechselwirkung zwischen historischen und lehrmässigen Faktoren in der Trennung der orientalischen Kirchen von der alten katholischen Kirche [σελ. 581-587]
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (Η´) [σελ. 588-627]
6. DEMETRIUS I. KRIKONIS, Die Entwicklung des Gottesbegriffes bei Schelling (Στ´) [σελ. 628-645]
7. VLAS. PHIDAS, Le Règlement du Prince Vladimir. Origines et Fondements Juridiques (Β´) [σελ. 646-653]
8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Βιβλιογραφία Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας (1453-1960) (Ζ´) [σελ. 654-663]
9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 664-674]
10. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 675-685]
11. ΠΙΝΑΞ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 686-690]
12. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΞΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 691-695]
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΛΕ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 696-699]