Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΛΔ´(1963)
Τεύχος 1

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ [σελ. 5-6]
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ, Ὁ Λούθηρος καὶ ὁ Μελάγχθων περὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας [σελ. 7-25]
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ἀμβροσιανὸς ἢ Λειτουργικὸς τύπος τῶν Μεδιολάνων (Β´) [σελ. 26-41]
5. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ, Ἡ παράδοσις καὶ αἱ παραδόσεις [σελ. 42-57]
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Ὀρθοδοξία καὶ Ἀγγλικανισμός (Ζ´) [σελ. 58-83]
7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (Δ´) [σελ. 84-118]
8. PANAGIOTIS KIZERIDIS, Inscrizioni paleocristiane della Tessaglia che si riferiscono agli ecclesiastici (A´) [σελ. 119-135]
9. BASIL TSAKONAS, The Angelology according to the later Jewish Literature (Apocrypha - Pseudepigrafa) [σελ. 136-151]
10. ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Tὸ Ἑλληνικὸν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον κατὰ τὸ 1960 (Α´) [σελ. 152-162]
11. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 163-171]


Τεύχος 2

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ἀμβροσιανὸς ἢ Λειτουργικὸς τύπος τῶν Μεδιολάνων (Γ´) [σελ. 173-195]
2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ, Ὁ Λούθηρος καὶ ὁ Μελάγχθων περὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Α´) [σελ. 196-213]
3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (Ε´) [σελ. 214-255]
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἱερεμίου 10
5. ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ὁ χριστολογικὸς ὕμνος ἐν Φιλιππ. 2.6-11 [σελ. 266-279]
6. PANAGIOTIS KIZERIDIS, Inscrizioni paleocristiane della Tessaglia che si riferiscono agli ecclesiastici (Β´) [σελ. 280-296]
7. ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Tὸ Ἑλληνικὸν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον κατὰ τὸ 1960 (Β´) [σελ. 297-307]
8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Βιβλιογραφία Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας (1453-1960) (Α´) [σελ. 308-332]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 333-339]


Τεύχος 3

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Γαλλικανικὸς Λειτουργικὸς Τύπος (Α´) [σελ. 341-358]
2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ, Ὁ Λούθηρος καὶ ὁ Μελάγχθων περὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Β´) [σελ. 196-213]
3. DEMETRIUS I. KRIKONIS, Die Entwicklung des Gottesbegriffes bei Schelling (Α´) [σελ. 390-411]
4. ANTONIOS K. PAPANTONIOU, Askese: Vertraut oder Fremd? [σελ. 412-429]
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, Περὶ τῶν ἐκδόσεων τῶν Ὕμνων τοῦ Ἁγίου Συμεών
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Βιβλιογραφία Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας (1453-1960) (Β´) [σελ. 437-463]
7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ, [σελ. 464-485]
8. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ, [σελ. 486-499]


Τεύχος 4

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Γαλλικανικὸς Λειτουργικὸς Τύπος (Β´) [σελ. 501-535]
2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ, Τὰ χαριστικὰ καὶ ἐλεύθερα Μοναστήρια (Α´) [σελ. 536-569]
3. DEMETRIUS I. KRIKONIS, Die Entwicklung des Gottesbegriffes bei Schelling (Β´) [σελ. 570-615]
4. ΑNASTASIOS KALLIS, Der Aufweis des Daseins Gottes nach Augustins "De vera Religione" [σελ. 616-623]
5. ANTONIOS PAPANIKOLAOU, The development of the finale future participle in New Testament Greek [σελ. 624-631]
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Βιβλιογραφία Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας (1453-1960) (Γ´) [σελ. 632-651]
7. MΑΡΚΟΥ Α. ΣΙΩΤΟΥ, Βασίλειος Χ. Ἰωαννίδης (Είς Μνημόσυνον) [σελ. 652-665]
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 666-676]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 677-685]
10. ΠΙΝΑΞ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΔ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 686-695]
11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΛΔ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 696-699]