Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΛΓ´(1962)
Τεύχος 1

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
2. HILDERGARD SCHAEDER, Die Christianisierung der aristotelischen Logik in der Byzntinischen Theologia repräsentiert durch Johannes von Damaskus und Gregor Palamas [σελ. 1-21]
3. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΙΩ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, Rev. Prof. D. Dr. Friedrich Heiler. Ὁ διαπρεπὴς θεολόγος-θερησκειολόγος ἐν Marburg [σελ. 22-42]
4. KENNETH W. CLARK, Τὰ ἑλληνικὰ γράμματα εἰς τὴν Δύσιν πρὸ τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως (Α´) [σελ. 43-53]
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΩΡ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ, Χριστοκεντρικὴ Ποιμαντικὴ ἐν τοῖς Ἀσκητικοῖς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου (Β´) [σελ. 54-82]
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΣΙΜΩΤΑ, Τὸ πρόβλημα τῆς ἱστορικῆς θέσεως τῆς προσωπικότητος καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Νεεμίου (Β´) [σελ. 83-101]
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Αἱ ἐπιπεδόστεγοι μεταβυζαντιναὶ βασιλικαὶ τῶν Κυκλάδων (Α´) [σελ. 102-125]
8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Ὁ δίκλιτος ναὸς τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ χωρίου Μένητες Ἄνδρου [σελ. 126-413]
9. ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Tὸ Ἑλληνικὸν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον κατὰ τὸ 1959 (Α´) [σελ. 144-155]
10. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 156-170]


Τεύχος 2

1. DR. M. RAMSAY, Constantinople and Canterbury [σελ. 171-182]
2. GERASSIMOS KONIDARIS, The orthodox contribution in the section of the unity in New Delhi introductory nite [σελ. 183-187]
3. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΙΩ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, Θεόφιλος καὶ εἰκασία [σελ. 188-206]
4. JEAN DANIÉLOU, Hellénisme et Christianisme [σελ. 207-210]
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (Α´) [σελ. 211-247]
6. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡ. ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Kατάλογος χειρογράφων καὶ ἐντύπων τῆς ἐν Σκιάθῳ Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (Δ' ) [σελ. 248-261]
7. KENNETH W. CLARK, Τὰ ἑλληνικὰ γράμματα εἰς τὴν Δύσιν πρὸ τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως (Β´) [σελ. 262-272]
8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Ὀρθοδοξία καὶ Ἀγγλικανισμός (Δ´) [σελ. 273-290]
9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Αἱ ἐπιπεδόστεγοι μεταβυζαντιναὶ βασιλικαὶ τῶν Κυκλάδων (Β´) [σελ. 291-301]
10. ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Tὸ Ἑλληνικὸν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον κατὰ τὸ 1959 (Β´) [σελ. 302-314]
11. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 315-325]


Τεύχος 3

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ρωμαϊκὸς Λειτουργικὸς Τύπος [σελ. 327-354]
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Ὀρθοδοξία καὶ Ἀγγλικανισμός (Ε´) [σελ. 355-375]
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΣΙΜΩΤΑ, Τὸ πρόβλημα τῆς ἱστορικῆς θέσεως τῆς προσωπικότητος καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Νεεμίου (Γ´) [σελ. 376-395]
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (Β´) [σελ. 396-440]
5. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 441-460]
6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 461-486]


Τεύχος 4

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ἀμβροσιανὸς ἢ Λειτουργικὸς τύπος τῶν Μεδιολάνων (Α´) [σελ. 487-502]
2. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡ. ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Kατάλογος χειρογράφων καὶ ἐντύπων τῆς ἐν Σκιάθῳ Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (Ε´) [σελ. 503-519]
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Ὀρθοδοξία καὶ Ἀγγλικανισμός (Στ´) [σελ. 520-547]
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΣΙΜΩΤΑ, Τὸ πρόβλημα τῆς ἱστορικῆς θέσεως τῆς προσωπικότητος καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Νεεμίου (Δ´) [σελ. 548-561]
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ θέσις τοῦ ἀτόμου ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (Γ´) [σελ. 562-599]
6. ΗΛΙΑ ΒΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Τὸ κείμενον τῆς Π. Διαθήκης κατὰ τὴν Α´ Κλήμεντος [σελ. 600-626]
7. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 627-644]
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 645-656]
9. ΠΙΝΑΞ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΓ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 657-667]
10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΛΓ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 668-672]