Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΛΒ´(1961)
Τεύχος 1

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
2. LEONIDAS J. PHILIPPIDIS, Θρησκεία. Ein Versuch zu endgülticher Etymologie des Wortes [σελ. 5-11]
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ, Συμβολαὶ εἰς τὴν ἔρευναν τοῦ προβλήματος τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Δικαίου
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΟΥ, Ὑπερφυὴς διάβασις θαλασσῶν καὶ ποταμῶν ἐν τῇ ἀρχαίᾳ ἰσραηλιτικῇ καὶ τῇ κλασσικῇ γραμματείᾳ (Β´) [σελ. 43-72]
5. ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ, Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Ἐπισκοπαὶ καὶ Ἐπίσκοποι (1833-1960) (Δ´) [σελ. 73-90]
6. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Σ. ΣΑΒΡΑΜΗ, Ἡ ἠθικὴ τῆς Πολιτείας τοῦ Πλάτωνος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν ἠθικὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Δ´) [σελ. 91-107]
7. BASILEIOS L. DENTAKIS, Ioannes Kyparissiotes. Stoicheiodes ekthesis ton theologikon rheseon (Ihre Überlieferung und ihr Gehalt) (Ε´) [σελ. 108-124]
8. DIACRE PANAYOTIS SIMIYATOS, La morale Bouddhique (Β´) [125-181]
9. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΜΠΗ, Τὸ ἔργον καὶ ἡ ἀποστολὴ τοῦ χριστιανοῦ ἱστορικοῦ κατὰ τὸν Georges Florovsky [σελ. 132-148]
10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ [σελ. 149-166]
11. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 167-173]


Τεύχος 2

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Ὀρθοδοξία καὶ Ἀγγλικανισμός (Α´) [σελ. *475-*495]
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ, Συμβολαὶ εἰς τὴν ἔρευναν τοῦ προβλήματος τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Δικαίου
3. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡ. ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Kατάλογος χειρογράφων καὶ ἐντύπων τῆς ἐν Σκιάθῳ Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (A' ) [σελ. *531-*544]
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΟΥ, Ὑπερφυὴς διάβασις θαλασσῶν καὶ ποταμῶν ἐν τῇ ἀρχαίᾳ ἰσραηλιτικῇ καὶ τῇ κλασσικῇ γραμματείᾳ (Γ´) [σελ. *545-*580]
5. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Σ. ΣΑΒΡΑΜΗ, Ἡ ἠθικὴ τῆς Πολιτείας τοῦ Πλάτωνος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν ἠθικὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Ε´) [σελ. *581-*604]
6. BASILEIOS L. DENTAKIS, Ioannes Kyparissiotes. Stoicheiodes ekthesis ton theologikon rheseon (Ihre Überlieferung und ihr Gehalt) (Στ´) [σελ. *605-*623]
7. DIACRE PANAYOTIS SIMIYATOS, La morale Bouddhique (Γ´) [σελ. *624-*639]
8. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Χριστιανισμὸς καὶ ἀνθρωπισμός [σελ. *640-*647]
9. Ν.Θ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ, Δευτέρα ἑρμηνεία τοῦ χωρίου Ἀποκάλυψις 14
10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ [σελ. 354-361]
11. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 362-368]

*Πρόκειται μὲν γιὰ τὴν ἀναγραφόμενη ἀρίθμηση τῶν σελίδων, ἡ ὁποία ὡστόσο δὲν εἶναι καὶ ἡ σωστὴ λόγῳ τυπογραφικοῦ λάθους.


Τεύχος 3

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ὁ χαρακτὴρ τῆς χριστιανικῆς λατρείας [σελ. 369-388]
2. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡ. ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Kατάλογος χειρογράφων καὶ ἐντύπων τῆς ἐν Σκιάθῳ Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (Β' ) [σελ. 389-409]
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Ὀρθοδοξία καὶ Ἀγγλικανισμός (Β´) [σελ. 410-436]
4. BASILEIOS L. DENTAKIS, Ioannes Kyparissiotes. Stoicheiodes ekthesis ton theologikon rheseon (Ihre Überlieferung und ihr Gehalt) (Ζ´) [σελ. 437-454]
5. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 455-463]
6. ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ P. LUIS-ΗUGUES VINCENT [σελ. 464]
7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 465-495]


Τεύχος 4

1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ, Ἡ Πανορθόδοξος Διάσκεψις Ρόδου (24 Σεπτεμβρίου-1 Ὀκτωβρίου 1961) [σελ. 497-536]
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΩΡ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ, Χριστοκεντρικὴ Ποιμαντικὴ ἐν τοῖς Ἀσκητικοῖς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου (Α´) [σελ. 537-581]
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Ὀρθοδοξία καὶ Ἀγγλικανισμός (Γ´) [σελ. 582-607]
4. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡ. ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Kατάλογος χειρογράφων καὶ ἐντύπων τῆς ἐν Σκιάθῳ Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (Γ' ) [σελ. 608-630]
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΣΙΜΩΤΑ, Τὸ πρόβλημα τῆς ἱστορικῆς θέσεως τῆς προσωπικότητος καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Νεεμίου (A´) [σελ. 631-644]
6. ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Γεωργίου Ἀρχιεπισκόπου Μυτιλήνης
7. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ, [σελ. 652-663]
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ, [σελ. 664-673]
9. ΠΙΝΑΞ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛB´ ΤΟΜΟΥ, [σελ. 674-679]
10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΛΒ´ ΤΟΜΟΥ, [σελ. 687-690]