Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΛΑ´(1960)
Τεύχος 1

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ἐπιδράσεις εἰδωλολατρικαὶ ἐπὶ τῆς χριστιανικῆς λατρείας (B´) [σελ. 1-17]
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ πίστις τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας ὡς κανὼν ζωῆς (Στ´) [σελ. 18-34]
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Εἰσαγωγὴ εἰς τοὺς μονολόγους τοῦ Ἰερεμίου (Δ´) [σελ. 35-53]
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΣΙΜΩΤΑ, Ἡ περιγραφὴ τῶν συνόρων Ἐφραὶμ καὶ Μανασσῆ - Συμβολὴ εἰς τὴν τοπογραφίαν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (Γ´) [σελ. 54-66]
6. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Δ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Προλεγόμενα εἰς τὴν ἐρώτησιν περὶ Θεοῦ (Γ´) [σελ. 67-105]
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΚΑΛΟΚΥΡΗ, Νεώεραι πρόοδοι τῆς Χριστιανικῆς καὶ Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας [σελ. 106-128]
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ, Συμβολαὶ εἰς τὴν ἔρευναν τοῦ προβλήματος τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Δικαίου
9. ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Σημασιολογία τοῦ Δόγματος ἐν τῇ ἀρχαίᾳ χριστιανικῇ καὶ ἐξωχριστιανικῇ γραμματείᾳ (Α´) [σελ. 145-150]
10. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΚΙΡΚΑΣΙΟΥ, Τὸ Δαμασκηνὸν ἢ Σαδωκικὸν ἔγγραφον καὶ ἡ αἵρεσις τῆς Νέας Διαθήκης (Α´) [151-166]
11. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 167-182]


Τεύχος 2

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ἡ λατρεία κατὰ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους [σελ. 183-202]
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ, Συμβολαὶ εἰς τὴν ἔρευναν τοῦ προβλήματος τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Δικαίου
3. ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Σημασιολογία τοῦ Δόγματος ἐν τῇ ἀρχαίᾳ χριστιανικῇ καὶ ἐξωχριστιανικῇ γραμματείᾳ (Β´) [σελ. 220-237]
4. ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ, Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Ἐπισκοπαὶ καὶ Ἐπίσκοποι (1833-1960) (A´) [σελ. 238-250]
5. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ἡ καλλιέργεια τῆς βουλήσεως διὰ τοῦ ὀρθοδόξου μορφωτικοῦ ἔργου [σελ. 251-270]
6. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Σ. ΣΑΒΡΑΜΗ, Ἡ ἠθικὴ τῆς Πολιτείας τοῦ Πλάτωνος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν ἠθικὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (A´) [σελ. 271-283]
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ πίστις τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας ὡς κανὼν ζωῆς (Ζ´) [σελ. 284-302]
8. ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Μητροπολίτης Ἀμυκλῶν καὶ Τριπολιτζᾶς Δανιὴλ Παναγιωτόπουλος (Ε´) [σελ. 303-314]
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΣΙΜΩΤΑ, Ὁ Πάπυρος Bodmer IX (A´) [σελ. 315-324]
10. ΚΩΣΤΑ Η. ΜΠΙΡΗ, Ἐπὶ τὰ ἴχνη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἀθήναις [σελ. 325-333]
11. ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Τὸ ἑλληνικὸν ὀρθόδοξον ἐκκλησιαστικὸν δίκαιον κατὰ τὸ ἔτος 1958 (Α´) [σελ. 334-343]
12. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 344-351]


Τεύχος 3

1. ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ, Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Ἐπισκοπαὶ καὶ Ἐπίσκοποι (1833-1960) (Β´) [σελ. 353-369]
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ, Συμβολαὶ εἰς τὴν ἔρευναν τοῦ προβλήματος τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Δικαίου
3. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Σ. ΣΑΒΡΑΜΗ, Ἡ ἠθικὴ τῆς Πολιτείας τοῦ Πλάτωνος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν ἠθικὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Β´) [σελ. 401-413]
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΣΙΜΩΤΑ, Ὁ Πάπυρος Bodmer IX (Β´) [σελ. 414-423]
5. ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Μητροπολίτης Ἀμυκλῶν καὶ Τριπολιτζᾶς Δανιὴλ Παναγιωτόπουλος (Στ´) [σελ. 424-443]
6. ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Τὸ ἑλληνικὸν ὀρθόδοξον ἐκκλησιαστικὸν δίκαιον κατὰ τὸ ἔτος 1958 (Β´) [σελ. 444-453]
7. ΚΩΣΤΑ Η. ΜΠΙΡΗ, Παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς "Ἀναστηλώσεως" τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων τῶν Ἀθηνῶν [σελ. 454-460]
8. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 461-471]
9. ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ DOM LAMBERT BEAUDUIN [σελ. 472-473]
10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 474-506]


Τεύχος 4

1. GER. KONIDARIS, Der Historiker
2. MARKOS A. SIOTIS, Die Ekklesiologie als Grundlage der neutestamentlichen Auslegung in der griechisch-orthodoxen Kirche [σελ. 513-528]
3. ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ, Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Ἐπισκοπαὶ καὶ Ἐπίσκοποι (1833-1960) (Γ´) [σελ. 529-551]
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ, Συμβολαὶ εἰς τὴν ἔρευναν τοῦ προβλήματος τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Δικαίου
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΟΥ, Ὑπερφυὴς διάβασις θαλασσῶν καὶ ποταμῶν ἐν τῇ ἀρχαίᾳ ἰσραηλιτικῇ καὶ τῇ κλασσικῇ γραμματείᾳ (Α´) [σελ. 580-607]
6. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Σ. ΣΑΒΡΑΜΗ, Ἡ ἠθικὴ τῆς Πολιτείας τοῦ Πλάτωνος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν ἠθικὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Γ´) [σελ. 608-626]
7. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΚΙΡΚΑΣΙΟΥ, Ἐκ τῶν χειρογράφων τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης. Τὸ Ὑπόμνημα εἰς τὸ Βιβλίον τοῦ Ναούμ (4QpNah) (Α´) [σελ. 627-632]
8. DIACRE PANAYOTIS SIMIYATOS, La morale Bouddhique (Α´) [633-639]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ, [σελ. 640-645]
10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ, [σελ. 646-659]
11. ΠΙΝΑΞ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑ´ ΤΟΜΟΥ, [σελ. 660-676]
12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΛΑ´ ΤΟΜΟΥ, [σελ. 677-680]