Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος Θ' (1931)
Τεύχος 1

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
2. BΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, Ὁ Ἰὼβ κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν (Β´) [σελ. 5-16]
3. Κ.Ι. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ, Φιλοθέου Πατριάρχου Κων/πόλεως τρεῖς λόγοι ἀνέκδοτοι εἰς Μακαρισμούς [σελ. 17-26]
4. ΑΡΧΙΜ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ, Αἱ Σύνοδοι τοῦ Γερολάμο Λάντο, λατίνου Ἀρχιεπισκόπου ἐν Κρήτῃ (1467-1474-1486) (Α´) [σελ. 27-45]
5. ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΙΛΑ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ, Γρηγόριος ο Ἀργυροκαστρίτης (Ε ´)[σελ. 46-63]
6. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΖΕΚΙΗΛ, Ἱστορικὰ Σημειώματα [σελ. 64-67]
7. Β.Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ, Δύο Ἀρχιεπίσκοποι Ἀχρίδων (Πρώτης Ἰουστινιανῆς) ἐν Τυβίγγῃ παρὰ Μαρτίνῳ τῷ Κρουσίῳ, Γαβριήλ (1587) καὶ Ἀθανάσιος (1599) καὶ ὁ σὺν αὐτοῖς Πελαγονίας Ἰερεμίας: Τὰ κατ᾽ αὐτοὺς κατ᾽ ἀνέκδοτα ἔγγραφα (Α´) [σελ. 68-79]
8. ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ, Ὁ Χριστὸς ἐν τῇ Ὑμνογραφίᾳ (Α´)[σελ. 80-87]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 88-96]


Τεύχος 2

1. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ (ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ), Ὁ Φθιώτιδος Καλλίνικος Καστόρχης [σελ. 97-118]
2. ΑΡΧΙΜ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ, Αἱ Σύνοδοι τοῦ Γερολάμο Λάντο, λατίνου Ἀρχιεπισκόπου ἐν Κρήτῃ (1467-1474-1486) (Β´) [σελ. 114-125]
3. BΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, Ὁ Ἰὼβ κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν (Γ´) [σελ. 126-137]
4. ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΙΛΑ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ, Γρηγόριος ο Ἀργυροκαστρίτης (Στ´)[σελ. 138-152]
5. Β.Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ, Δύο Ἀρχιεπίσκοποι Ἀχρίδων (Πρώτης Ἰουστινιανῆς) ἐν Τυβίγγῃ παρὰ Μαρτίνῳ τῷ Κρουσίῳ, Γαβριήλ (1587) καὶ Ἀθανάσιος (1599) καὶ ὁ σὺν αὐτοῖς Πελαγονίας Ἰερεμίας: Τὰ κατ᾽ αὐτοὺς κατ᾽ ἀνέκδοτα ἔγγραφα (Β´) [σελ. 153-170]
6. ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ, Ὁ Χριστὸς ἐν τῇ Ὑμνογραφίᾳ (Β´)[σελ. 171-180]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 181-192]


Τεύχος 3

1. BΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, Ὁ Ἰὼβ κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν (Δ´) [σελ. 193-208]
2. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ Γ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Ἐφέσῳ. Ἐπὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἑκατονταετηρίδι (431-1931) (Α´) [σελ. 209-231]
3. Κ.Ι. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ, Ὁ Θεόκλητος Φαρμακίδης ὡς Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν [σελ. 232-239]
4. Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, Μητροπολίτου Προϊλάβου Καλλινίκου, Πῶς δεῖ δέχεσθαι τοὺς ἐξ αἱρέσεων προσερχομένους τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ [σελ. 240-248]
5. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΖΕΚΙΗΛ, Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1878 καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Κίτρους Νικόλαος [σελ. 249-255]
6. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗ, Τρεῖς ἑρμηνεῖαι ἐκ τῆς Κ.Δ. διευρυνώμεναι [σελ. 256-267]
7. ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ, Ὁ Χριστὸς ἐν τῇ Ὑμνογραφίᾳ (Γ´)[σελ. 260-180]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 268-288]


Τεύχος 4

1. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ Γ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Ἐφέσῳ. Ἐπὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἑκατονταετηρίδι (431-1931) (B´) [σελ. 289-303]
2. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΖΕΚΙΗΛ, Ἀρχιερατικαὶ ὑπογραφαὶ ἐν πατριαρχικοῖς σιγιλλίοις [σελ. 304-308]
3. Ι.Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, Λεξιλόγιον τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς (Α´)[σελ. 309-317]
4. ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΙΛΑ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ, Γρηγόριος ο Ἀργυροκαστρίτης (Ζ´)[σελ. 318-326]
5. BΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, Ὁ Ἰὼβ κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν (E´) [σελ. 327-335]
6. Β.Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ, Δύο Ἀρχιεπίσκοποι Ἀχρίδων (Πρώτης Ἰουστινιανῆς) ἐν Τυβίγγῃ παρὰ Μαρτίνῳ τῷ Κρουσίῳ, Γαβριήλ (1587) καὶ Ἀθανάσιος (1599) καὶ ὁ σὺν αὐτοῖς Πελαγονίας Ἰερεμίας: Τὰ κατ᾽ αὐτοὺς κατ᾽ ἀνέκδοτα ἔγγραφα (Γ´) [σελ. 336-339]
7. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ, Ἀνέκδοτοι ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι [σελ. 340-349]
8. ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ, Ὁ Χριστὸς ἐν τῇ Ὑμνογραφίᾳ (Δ´)[σελ. 350-355]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 356-370]
10. ΠΙΝΑΞ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ [σελ. 371-383]
11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Θ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 384]