Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΠΔ' (2013)
Τεύχος 1

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ,
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Ἐκκλησία καὶ Παράδοση [3-5]
3. ΔΕΣΠΩΣ ΑΘ. ΛΙΑΛΙΟΥ, Παράδοση καὶ ἀνανέωση κατὰ τὸν Ἅγιο Φώτιο [7-15]
4. FR. ROBERT M. ARIDA, Gleanings from Father George Florovsky's "On Substantiation of Logical Relativism" [17-24]
5. BRANDON GALLAHER, Μία ἐπανεξέταση τῆς Νεο-πατερικῆς σύνθεσης; Ὀρθόδοξη ταυτότητα καὶ πολεμικὴ στὸν π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ καὶ τὸ μέλλον τῆς Ὀρθόδοξης θεολογίας [25-92]
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, Ἡ διδασκαλία τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ γιὰ τὴν Ἐκκλησία [93-120]
7. ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΤΑΧΙΑΟΥ, Διαφωτισμὸς καὶ Συντηρητισμός: Οἱ πνευματικὲς τάσεις στὸν Ἑλληνικὸ χῶρο τὸν 18ο αἰῶνα [121-132]
8. ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Ἡ ἑλληνικὴ πολεμικὴ καὶ ἀπολογητικὴ γραμματεία ἔναντι τοῦ Ἰσλὰμ κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας [133-166]
9. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Διατριβὴ περὶ εὐθανασίας. Ἕνα μικρὸ καὶ παραμελημένο ἔργο τοῦ Εὐγένιου Βούλγαρι [167-188]
10. ΜΑΡΙΑΝΟΣ Δ. ΚΑΡΑΣΗ, Η τεχνητὴ μήτρα: Ὄνειρο ἢ ἐφιάλτης; [σελ. 175-188]
11. π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΛΕΚΚΑ, Ἀπὸ τὴν αὐτοαναφορικότητα στὴν ἑτεροαναφορικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἔννοια τῆς «προαιρέσεως» στὴ φιλοσοφία τοῦ Ἐπίκτητου καὶ τοῦ Ὠριγένη [189-210]
12. ΠΡΩΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ. ΠΡΙΓΚΙΠΑΚΗ, Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰωάννης Ἀπόκαυκος καὶ οἱ Λατῖνοι [211-248]
13. EMMANUEL P. PERSELIS, Icons - Holy Images and their Pedagogical Relevance - An Orthodox Perspective [249-254]
14. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Τὸ ὅριο ἡλικίας τῶν Ἀρχιερέων στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Μία νομοκανονικὴ θεώρηση [255-284]
15. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. ΜΠΙΤΣΑΚΗ, Ἡ ὁμαδοσυνεργατικὴ μορφὴ διδασκαλίας στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν [285-304]
16. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, [305-316]
17. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ, [317-332]
18. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ [333-362]
19. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ, [363-368]Τεύχος 2

Ορθόδοξη Θεολογία
καὶ διαθρησκειακὸς διάλογος
(Μέρος Α´)

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ,
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Τὸ χρέος τῆς μαρτυρίας καὶ ἡ εὐθύνη τοῦ διαλόγου [3-4]
3. ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΖΗΖΙΟΥΛΑ), Ἀλήθεια, Ἀνεκτικότητα καὶ Μονοθεϊσμός. Εἶναι δυνατὸς ἕνας διαθρησκειακὸς διάλογος; [5-15]
4. ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΣΑΒΒΑΤΟΥ), Οἱ Θρησκεῖες καὶ οἱ Ἐκκλησίες παράγοντες εἰρήνης
5. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΒΥΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ (ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ), Paul Knitter: Μὲ τὴ Θεολογία τῆς Ἀπελευθέρωσης στὸ θρησκευτικὸ πλουραλισμό [21-56]
6. ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Διαθρησκειακὸς Διάλογος καὶ Θεολογία τῶν Θρησκειῶν [57-68]
7. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ, Ἡ θεολογία τοῦ σπερματικοῦ λόγου καὶ ἡ σημασία της γιὰ τοὺς θεολογικοὺς καὶ διαθρησκειακοὺς διαλόγους [69-80]
8. π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΑΨΗ, Ὁ διαθρησκειακὸς διάλογος καὶ ἡ παγκόσμια Σωτηρία [81-104]
9. ΜΟΣΧΟΥ ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗ, Ἡ περὶ ἀφέσεως καὶ ἰωβηλαίου διδασκαλία τῆς Κ.Δ. ὡς βιβλικὸ θεμέλιο γιὰ μιὰ θεολογία τῶν θρησκειῶν [105-124]
10. ΠΑΥΛΟΥ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Καινοδιαθηκικὲς μαρτυρίες γιὰ μιὰ θεολογία τῶν θρησκειῶν [125-132]
11. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ, Πρὸς ἕναν διἀλογο τῶν θρησκειῶν. Ἡ μαρτυρία τῆς πατερικῆς παράδοσης (Εἰσαγωγικὸ σχεδίασμα) [133-152]
12. π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΥ, Διαθρησκειακὲς προσεγγίσεις: ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα Α´ ὣς τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο Α´ [153-164]
13. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ, Κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς παράμετροι τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου [165-192]
14. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΖΙΑΚΑ, Γιὰ μιὰ θεολογία τῶν Θρησκειῶν. Γεννάδιος Σχολάριος καὶ ὁ συμφιλιωτικός του λόγος μὲ τὸ Ἰσλάμ [193-208]
15. π. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΜΠΕΡΙΔΗ, Ἡσυχασμὸς καὶ Σουφισμός [209-236]
17. ΜΑΡΙΟΥ ΜΠΕΓΖΟΥ, Ἀναστάσιος Γιαννουλᾶτος: Ὁ φωτιστὴς τῶν λαῶν [237- 242]
18. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, [243-260]
19. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ, [261-270]
20. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ, [271-304]
21. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ, [305-311]


Τεύχος 3

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Τὸ νόημα τῆς ὀρθόδοξης ἀνθρωπολογίας σήμερα [3-6]
3. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΕΒΤΙΤΣ, Περὶ τοῦ βιβλίου τοῦ Παύλου Φλορένκσι «Στῦλος καὶ Ἑδραίωμα τῆς Ἀληθείας»-Κριτικὴ τῆς Σοφιολογίας [7-28]
4. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Ὁ διάλογος φιλοσοφίας καὶ θεολογίας. Ἡ θεολογικὴ ἑρμηνευτικὴ τοῦ Νίκου Νησιώτη [29-50]
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Βασικές «τριαδικές» ἐκφράσεις τῆς Καινῆς Διαθήκης ὡς πρῶτες προϋποθέσεις τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως [51-64]
6. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗ, Πρόσωπο
7. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΨΙΜΑΛΑΚΟΥ, Ἡ χριστιανικὴ ἄσκηση ὡς ὑπαρξιακὴ νοηματοδότηση τοῦ βίου κατὰ τὸν Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή [111-124]
8. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Κ. ΤΣΤΣΙΓΚΟΥ, Φαινόμενα ἐπιστημολογικῆς σύγχυσης Ἀκαδημαϊκῆς καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Θεολογικῆς Παιδείας [125-144]
9. DEMETRIOS E. TONIAS, The Image of Moses in John Chrysostom's View of Jews and Judaism [145-162]
10. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ξ. ΓΙΑΓΚΟΥ, Ὁ Γυναικεῖος Μοναχισμὸς στὴν κανονικὴ παράδοση [163-178]
11. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΙΝΤΖΙΠΑ, Ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη [179-188]
12. ΔΙΑΚ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΪΜΑΡΗ, Ἡ περὶ τοῦ μοναχισμοῦ καὶ τοῦ μεταθετοῦ τῶν ἐπισκόπων στὸ Βασίλειο τῆς Ἑλλάδος τοποθέτηση τοῦ Νικάνδρου Ζαννουβίου [187-210]
13. ΑΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ κανονικὴ διδασκαλία τοῦ Μ. Βασιλείου περὶ ὅρκου καὶ ἐπιορκίας (Κανόνες ΚΘ´
14. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡ. ΤΣΟΥΡΙΔΗ, Ἡ μαρτυρολογικὴ παράδοση περὶ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου [227-266]
15. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΡΕΝΤΙΦΗ, Τὸ ἐντοίχιο ψηφιδωτὸ κατὰ τὴ μεσοβυζαντινὴ περίοδο [267-280]
17. ΗΛΙΑ ΣΟΥΤΖΙΔΗ, Ἡ ἐγκρατητικὴ θεώρηση καὶ καταδίκη τῶν σεξουαλικῶν σχέσεων ἐντὸς τῶν πλαισίων τοῦ γάμου καὶ τῆς νόμιμης ἀπὸ θεολογικὴ ἄποψη ἡδονῆς στὶς ἀπόκρυφες Πράξεις Ἀνδρέα [281-288]
18. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ν. ΚΟΛΛΙΑ, «Κυπριανοῦ Συμπόσιον» [289-302]
19. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΠΠΑ, Αὐτογνωσία
20. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, [317-332]
21. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ, [333-348]
22. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ, [349-376]
23. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ, [377-382]
24. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ


Τεύχος 4

Ορθόδοξη Θεολογία
καὶ διαθρησκειακὸς διάλογος
(Μέρος Β´)

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ,
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Ταυτότητα καὶ ἑτερότητα σὲ ἕνα μεταβαλλόμενο κόσμο [3-6]
3. ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ, Ἐκκλησία ἐν Διαλόγῳ [7-12]
4. π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗ, Ὁ δεκάλογος τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ θρησκευτικοῦ πλουραλισμοῦ [13-32]
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, Ἡ Ὀρθόδοξη συμβολὴ στὴ θεμελίωση τοῦ θεμιτοῦ τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου στὴν παγκόσμια χριστιανικὴ ἱεραποστολή [33-40]
6. MARIA BRUN, Ἡ συμβολὴ τοῦ Μητροπολίτου Δαμασκηνοῦ (Παπανδρέου) στοὺς Διαθρησκειακοὺς Διαλόγους [41-68]
7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, Διάλογος Ὀρθοδόξων καὶ Ἰουδαίων θεολόγων στὴν ἱστορία καὶ τὸ παρόν [69-78]
8. ΑΣΤΕΡΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑ, Οἱ διαθῆκες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: Ἀνιχνεύσεις γιὰ μία θεολογία τπων θρησκειῶν [79-108]
9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΑ, Διαθρησκειακὸς διάλογος καὶ θεολογία τῶν θρησκειῶν. Τὸ παράδειγμα τῆς ρωμαιοκαθολικῆς θεολογίας [109-162]
10. BISHARA EBEID, Ὁ ἐπίσκοπος Sulaiman al-Gazzi ἕνας θεολόγος ποιητὴς στὴν ἐποχὴ τῶν Φατιμιδῶν [163-182]
11. PETER KAZAKU, "New" Hermeneutics in Modern Arab Muslim Thought? The paradigm of Nasr Hamind Abu Zayd [183-218]
12. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΙΑ (TOUMEH), Διαπιστώσεις γιὰ τὸ Συριακὸ ζήτημα [219-222]
13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, Σύγκρουση ἢ διάλογος θρησκειῶν καὶ πολιτισμῶν; [223-236]
14. ΚΩΣΤΑ ΜΥΓΔΑΛΗ, Πολιτικὴ καὶ Διαθρησκειακὸς Διάλογος. Τὸ παράδειγμα τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης Ὀρθοδοξίας [237-248]
15. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Πολιτικοὶ ἀνταγωνισμοὶ καὶ ἀντιπαραθέσεις στὴν καθολικὴ ἱεραποστολὴ στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὸ τέλος τοῦ 19ου - ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα [249-268]
16. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΥΛΗ, Συζυτώντας μὲ τόν «ἀλλόθρησκο»: Διδάγματα ἀπὸ τρεῖς λογοτεχνικές «στιγμές» χριστιανο-ἰσλαμικῆς ἐπιτέλεσης [269-286]
17. ΘΑΝΑΣΗ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ἐλπίδα: Ἡ πνευματικὴ ἄνοδος ὡς κάθοδος [237-242]
18. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡ. ΣΙΑΣΙΟΥ, Ἡ θεολογία τοῦ σπερματικοῦ λόγου ὡς ἀρχετυπικὸς ὑπογραμμὸς γιὰ τοὺς παντοίους διαλόγους τοῦ πάλαι καὶ τοῦ νῦν [295- 310]
19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΝΤΗ, Τὰ Θρησκευτικὰ στὸ σύγχρονο σχολεῖο: Μάθημα γιὰ ὅλους ἢ διαφορετικὰ μαθήματα γιὰ ξεχωριστὲς ὁμάδες; [311-322]
20. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, [323-336]
21. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ, [337-354]
22. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ, [355-368]
23. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ, [369-372]
24. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ