Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΟΔ' (2003)
Τεύχος 1

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, «Ἀρχὲς καὶ ἀξίες γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τῆς Εὐρώπης» [σελ. 5-34]
3. ΗΛΙΑ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ὁ «Ἀκάθιστος Ὕμνος» τῆς τρίτης Χιλιετίας, ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας [σελ. 35-50]
4. CHRISTOS YANNARAS, Psychoanalysis and Orthodox Anthropology [σελ. 51-60]
5. M.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ - ΣΤ. Ν. ΚΕΚΡΙΔΗ, Ἡ Βιβλιοθήκη στὴν Ἱ. Σκήτη Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Β´) [σελ. 61-110]
6. Γ.Ν. ΦΙΛΙΑ, Ὁ τρόπος ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς θείας λατρείας [σελ. 111-151]
7. ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, Ὁ ἀνέκδοτος «Ἀντιρρητικὸς κατὰ Βέκκου» λόγος τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου Β´ τοῦ Κυπρίου καὶ τό "Περὶ ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος" ἔργο του [σελ. 153-197]
8. JEAN-CLAUDE LARCHET, Τὸ Χριστολογικὸ Πρόβλημα (περὶ τῆς μελετωμένης Ἑνώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν μή-Χαλκηδονίων Ἐκκλησιῶν: Ἐκκρεμοῦντα Θεολογικὰ καὶ Ἐκκλησιολογικὰ Προβλήματα) (Α´) [σελ. 199-234]
9. MICHALIS MARIORAS, L' Institution du Synode de Province (Β´) [σελ. 235-278]
10. HARALAMBOS VENTIS, Political Constructivism and Ontology: John Rawl's Freestanding Political Ceonception versus Liberal and Religious Comprehensive Doctrines [σελ. 279-313]
11. ATHANASIOS G. MELISSARIS, Dreams and Self-Knowledge [σελ. 315-330]
12. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΛΕΚΚΑ, Θεϊκὴ πρόνοια καὶ ἀνθρώπινη ἐλευθερία κατὰ τοὺς Στωϊκοὺς καὶ τὸν Ὠριγένη [σελ. 331-346]
13. ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Ὑποθέσεις καὶ Μεθοδολογικὲς προσεγγίσεις στὴ σύγχρονη Ἑρμηνευτικὴ τῆς Πεντατεύχου [σελ. 347-360]
14. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Ὁ συμβολισμὸς τῆς Ἐκκλησίας ὡς οἰκοδομῆς [σελ. 361-373]
15. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 375-407]
16. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [σελ. 409]


Τεύχος 2

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. EVANGELOS D. THEODOROU, Gründaspekte der Ästhetik unter dem Christlich-Orthodoxen Blickwinkel - Θεμελιώδεις ἀπόψεις τῆς Αἰσθητικῆς ὐπὸ τὴν Χριστιανική-Ὀρθόδοξη ὀπτικὴ γωνία [σελ. 413-461]
3. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας θεολογεῖ ἑρμηνεύοντας καὶ ἑρμηνεύει θεολογώντας [σελ. 463-523]
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΣΙΜΩΤΑ, Ἑρμηνευτικὰ σχόλια εἰς τήν «Σύνοψιν τῆς Ἁγίας Γραφῆς» τοῦ Νικήτα Σεΐδου [σελ. 525-568]
5. ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ, Ἡ παράδοση τῆς Ἐξόδου τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο στὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας [σελ. 569-617]
6. MARIOS BEGZOS, Philosophie und Theologie bei Nikos Nissiotis (Vom Personalismus zur Pneumatologie) [σελ. 619-631]
7. JEAN-CLAUDE LARCHET, Τὸ Χριστολογικὸ Πρόβλημα (περὶ τῆς μελετωμένης Ἑνώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν μή-Χαλκηδονίων Ἐκκλησιῶν: Ἐκκρεμοῦντα Θεολογικὰ καὶ Ἐκκλησιολογικὰ Προβλήματα) (Β´) [σελ. 633-670]
8. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗ, Ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἀρραβῶνος καὶ τοῦ Γάμου μέχρι καὶ τὰ τέλη τοῦ Η´ αἰώνα [σελ. 671-682]
9. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΤΖΕΡΠΟΥ, Σύμβολα καὶ Συμβολισμοὶ κατὰ τὴν τέλεση τοῦ Ὀρθοδόξου Γάμου [σελ. 683-705]
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗ, Ἡ ἕδραση τοῦ νοῦ κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης καὶ ἡ περὶ αὐτοῦ ἐπιστημονικὴ στοιχειοθέτηση [σελ. 707-728]
11. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΚΚΑ, Ἀνάγκη καὶ Δημιουργία στὴ Φιλοσοφία τοῦ Πλωτίνου [σελ. 729-739]
12. ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΟΛΙΑΚΗ, Ὀρφισμός, Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Θρησκεία καὶ Χριστιανισμός [σελ. 741-760]
13. MARGARET E. ISSIGONI - MICHAEL ISSIGONIS, Genesis vs Science: An Amazing Agreement [σελ. 761-769]
14. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ, Προσωπικότητες ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸν Ποιμένα: Ποιμαντικὲς σκέψεις [σελ. 771-777]
15. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΙΑ, Ἡ ψυχοδραματικὴ ψυχαναλυτικὴ πράξη ὡς ἐξαγορευτικὴ διαδικασία [σελ. 779-798]
16. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 799-861]
17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [σελ. 863]