Τόμοι ἐτῶν: 1960-1969
   ΛΑ´(1960)

   ΛΓ´(1962)

   ΛΕ´(1964)

   ΛΖ´(1966)

   ΛΘ´(1968)

   ΛΒ´(1961)

   ΛΔ´(1963)

   ΛΣΤ´(1965)

   ΛΗ´(1967)

   Μ´(1969)