ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

     Τό περιοδικό Ἐκκλησία, Ἐπίσημο Δελτίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἄρχισε νά ἐκδίδεται τήν 1η Ἰουνίου 1923. Ἡ σκέψη γιά τήν ἔκδοση εἶχε ἤδη ὡριμάσει ἀπό τό 1914, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τό «Σχέδιον Καταστατικοῦ Νόμου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Τήν πρωτοβουλία τῆς ἐκδόσεως εἰσηγήθηκε πρός τήν Ἱερά Σύνοδο ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χρυσόστομος Α΄ (Παπαδόπουλος), ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπισημάνει τό σχετικό κενό. Στὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ ἀναφέρεται ὅτι στήν ΕΚΚΛΗΣΙΑ θά δημοσιεύονται πράξεις, ἀποφάσεις καί ἐγκύκλιοι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τά ἐπίσημα γράμματα πού ἀνταλλάσσονται μέ τίς ἄλλες Ἐκκλησίες, Νόμοι καί Διατάγματα πού ἔχουν σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, οἱ προκηρύξεις τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Μονῶν καί Ναῶν.
     Τό Δελτίον ΕΚΚΛΗΣΙΑ ἐκδίδεται ἀνελλιπῶς ἀπό τό 1923, ἄν ἐξαιρέσουμε τή σύντομη ἀναστολή τῆς ἐκδόσεώς της ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 1942 ἕως τόν Φεβρουάριο τοῦ 1944 (περίοδος Κατοχῆς) καί τή μή τακτική κυκλοφορία του κατά τά ἔτη 1945 καί 1946. Ὁ μελετητής τῶν παλαιοτέρων τόμων τοῦ περιοδικοῦ ἔχει μπροστά του ἕνα πανόραμα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας καί ζωῆς τῶν τελευταίων 99 ἐτῶν στήν Ἑλλάδα καί τήν ἀνά τήν οἰκουμένη Ὀρθοδοξία.
     Ἐπιπλέον τῶν παραπάνω, στό περιοδικό κατά τή διάρκεια τῆς πορείας του, πού ἀγγίζει τά 100 ἔτη, φιλοξενήθηκαν ἄρθρα ἀπό διακεκριμένες προσωπικότητες τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Θεολογικῆς καί τῆς Νομικῆς Ἐπιστήμης, τῆς λογοτεχνίας καί τῆς δημοσιογραφίας. Κατά καιρούς δημοσιεύθηκαν ἐνδιαφέροντα ἀφιερώματα καί πραγματοποιήθηκαν ἔκτακτες ἐκδόσεις γιά συγκεκριμένο θέμα, ὅπως ἡ ἔκτακτη ἔκδοση τοῦ 1957 γιά τή συμπλήρωση 100 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμηση τοῦ λογίου Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων.
     Τό περιοδικό ΕΚΚΛΗΣΙΑ εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καί Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκδίδεται προνοίᾳ τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. Κατά καιρούς ἐξεδίδετο ὡς δεκαπενθήμερο ἔντυπο, ὅμως ἀπό τό 1998 ἔχει καθιερωθεῖ ἡ μηνιαία ἔκδοσή του, ἐκτός τοῦ τεύχους Ἰουλίου-Αὐγούστου, τό ὁποῖο καλύπτει τήν ἐπικαιρότητα δύο μηνῶν. Κυκλοφοροῦν δηλαδή 11 τεύχη ἐτησίως.
     Μέ τήν ἀνάληψη τῆς Προεδρίας τῆς Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἐτέθη τό θέμα τῆς ἔτι περαιτέρω βελτιώσεως καί ἀναβαθμίσεως καί τῶν τριῶν περιοδικῶν τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων, ἤτοι καί τῆς Ἐκκλησίας.
     Στήν Συνεδρία τῆς 18ης Δεκεμβρίου 2008 τῆς Ε.Δ. τῆς Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, συζητήθηκε τό θέμα καί κατόπιν εἰσηγήσεως τῶν ἀρχιμ. κ. Κυρίλλου Μισιακούλη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί κ. Ἀλεξάνδρου Κατσιάρα, Εἰδικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί θεμάτων Ἐπικοινωνίας καί Παιδείας, ἀποφασίσθηκε ὅτι στό περιοδικό Ἐκκλησία, πέρα ἀπό τή δημοσίευση τῶν Συνοδικῶν Ἀποφάσεων, τῶν Εἰσηγήσεων τῶν Ἱεραρχῶν στήν Ι.Σ.Ι., τῶν Κανονιστικῶν Ἀποφάσεων τῆς Δ.Ι.Σ., τῆς ἐπίσημης ἀλληλογραφίας τῆς Δ.Ι.Σ. καί τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου Αὐτῆς, τῶν κυριότερων γεγονότων καί δράσεων πού ἀφοροῦν τίς Συνοδικές Ἐπιτροπές, τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά ἐμπλουτισθεῖ καὶ νὰ διευρυνθεῖ ἡ παλαιότερη ἐκ τῶν μονίμων στηλῶν τοῦ περιοδικοῦ, ἐκείνη τῶν «Ἐκκλησιαστικῶν Χρονικῶν», μέ τήν προσθήκη τῆς στήλης τῶν «Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν» εἰδήσεων ἀπό τόν Διορθόδοξο, Διαχριστιανικό καί Διαθρησκειακό χῶρο.
     Κατά τήν αὐτή Συνεδρία ἀποφασίσθηκε προσέτι ἡ ἀνανέωση τῆς ἐμφάνισης τοῦ περιοδικοῦ Ἐκκλησία, πού ὑλοποιήθηκε ἀπό τό 11ο τεῦχος τοῦ Δεκεμβρίου 2009. Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως ἔγινε ἀναμόρφωση τῶν γραμματοσειρῶν καὶ τῶν περιθωρίων τῶν κειμένων γιά τήν εὐχερέστερη ἀνάγνωσή των καί ἐπιλέχθηκαν τρεῖς διαφορετικοί τύποι γραμμάτων, πρός διάκριση τῶν ἀντιστοίχων ἑνοτήτων τοῦ περιοδικοῦ: «Ἐπίσημα Κείμενα», «Κανονισμοί καί Αποφάσεις» καί «Ἐκκλησιαστικά Χρονικά».
     Τέλος, κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ Διευθυντοῦ Συντάξεως, ὑπάλληλοι τοῦ Κλάδου Διαδικτύου καί τοῦ Τμήματος Συντάξεως τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων ξεκίνησαν τό 2021 διαδικασία ψηφιοποιήσεως ὅλων τῶν ἐντύπων τευχῶν τοῦ περιοδικοῦ Ἐκκλησία ἀπό τό 1923 ἕως καί τό 1999, πού ὁλοκληρώθηκε προσφάτως. Πλέον, ἀπὸ τὸν Μάιο τοῦ 2022, ὁλόκληρο τό corpus τοῦ ἐπίσημου Δελτίου Ἐκκλησία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διατίθεται ψηφιοποιημένο ἐλεύθερα σέ κάθε ἐνδιαφερόμενο στήν ἐπιλογή: «Ἅπαντα Ἐκκλησίας», ὅπου ὑπάρχουν δύο φάκελοι: στόν ἕναν μπορεῖ κάποιος νά βρεῖ τά τεύχη τῶν ἐτῶν 1923-1999 καί στόν ἄλλο τά τεύχη ἀπό τό ἔτος 2000 ἕως το τρέχον.