Κανονισμός

Δεν υπήρξε ειδικός κανονισμός για την έκδοση του «Εφημερίου», όπως ήδη φαίνεται από την διατύπωση κατά την αναφορά στο ιστορικό της εκδόσεως. Είναι, όμως, ενδιαφέρουσα η παράθεση ενός σχολίου στην «Παρατηρήσεων στήλη» του περιοδικού «Εκκλησία» (Έτος ΚΘ΄, Αθήναι, Αγίας Φιλοθέης 19, 1-15 Ιανουαρίου 1952, αριθμ. 1-2, σ. 25), από το οποίο ο αναγνώστης πληροφορείται σχετικά ακριβώς τα ακόλουθα:

«Ἀπό τοῦ μετά χεῖρας φύλλου τῆς «Ἐκκλησίας» ἄρχεται ἡ εἰς τόν ἐφημεριακόν τῆς Ἐκκλησίας μας Κλῆρον διανομή τοῦ ὑπό τόν ἄνω τίτλον παραρτήματος τοῦ ἐπισήμου Δελτίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τό παράρτημα τοῦτο θά συνοδεύῃ ἀνελλιπῶς ἕκαστον φύλλον τῆς Ἐκκλησίας, θά περιέχῃ δέ πάντοτε ὕλην σχετικήν πρός τήν καθ’ ὅλου ζωήν τοῦ ἐφημερίου, πρός τό ὕψος τοῦ ἱεροῦ ἀξιώματός του, πρός τήν ἐν τῇ ἐνορίᾳ του ἡγετικήν πνευματικήν θέσιν του, τόν λειτουργικόν του κύκλον, τήν ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἀναστροφήν του καί ἐν γένει πᾶν ὅ,τι συντελεῖ εἰς τήν αὐτοσυνείδησιν τῆς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ὑψηλῆς θέσεώς του καί εἰς τήν λύσιν τῶν ἑκάστοτε προβλημάτων. «Ὁ Ἐφημέριος» θά ἔχῃ ἰδιαιτέραν σελίδωσιν, ἡ σειρά δέ τῶν φύλλων του, λήγοντος τοῦ ἔτους, θά αποτελῇ ἴδιον τομίδιον, μέλλον νά κατέχῃ τήν ἀνήκουσαν εἰς αὐτό θέσιν ἐν τῇ ἐφημεριακῇ βιβλιοθήκῃ».