«Φορολογική μεταχείριση ἐξ ἐπόψεως Φ.Π.Α. τῶν συμβάσεων δωρεᾶς μέ δωρεοδόχο ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. ἤ Ν.Π.Ι.Δ.»
(27/4/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2086
Ἀριθ. Διεκπ. 855
Ἀθήνα, 27 Ἀπριλίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν καί τίς Συνοδικές Ἱερές Μονές


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Φέρεται σέ γνώση τῶν ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅτι τέθηκε σέ ἰσχύ ἡ διά-ταξη τοῦ ἄρθρου 79 τοῦ ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023), ἡ ὁποία τροποποίησε τό ἄρθρο 27 παρ. 1 περ. ιστ΄ τοῦ Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, ΦΕΚ Α΄ 140/13.6.2000). Πλέον κατά τήν τροποποιηθεῖσα διάταξη τοῦ ἄρθρου 27 παρ. 1 περ. ιστ΄ τοῦ Κώδικα Φ.Π.Α.:

«1. Απαλλάσσονται από το φόρο: […]
ιστ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή προς δωρητή, ο οποίος τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει με φορέα του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή με Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, εφόσον:
(α) η σύμβαση δωρεάς κυρώνεται με νόμο ή εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
(β) το συνολικό ποσό της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται έως του ποσού της δωρεάς. Ο υποκείμενος στον φόρο προμηθευτής έχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη σχετική απαλλακτική διάταξη, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δωρεάς και τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και την ημερομηνία έγκρισής της. Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και σε παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο σε φόρο προμηθευτή προς δω-ρητή, ο οποίος τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εκκλησία της Ελλάδος», «Εκκλησία της Κρήτης», «Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών», «Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης», «Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου», με τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, τις Ιερές Ενορίες και τις Ιερές Μονές τους, τις Ισραηλιτικές Κοινότητες του άρθρου 1 του ν. 2456/1920 (Α΄ 173), το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο» του άρθρου 1 του ν.δ. 301/1969 (Α' 195) και τις Ισραηλιτικές Κοινότητες Δωδεκανήσου του άρθρου 5 του ν.δ. 301/1969, για τον σκοπό της ανέγερσης, κατασκευής, επισκευής, επέκτασης χώρων λατρείας ή θρησκευτικών μνημείων ή χώρων που ανήκουν κατά κυριότητα στα νομικά αυτά πρόσωπα και εντός των οποίων στεγάζονται και λειτουργούν υπό τον έλεγχό τους ιδρύματα που επιτελούν είτε φιλανθρωπικό σκοπό είτε σκοπό παροχής των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικών με την αγιογραφία είτε σκοπό διδασκαλίας της βυζαντινής μουσικής και ψαλτικής τέχνης. Στις περιπτώσεις αυτές, η σύμβαση δωρεάς εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Οικονομικών».

Κατά τήν νέα διάταξη, α) ἐάν συναφθεῖ σύμβαση δωρεᾶς πού ἀφορᾶ παράδοση ἀγαθῶν ἤ παροχή ὑπηρεσιῶν μεταξύ δωρητῆ ὁποιασδήποτε μορφῆς καί ἐκκλησιαστικοῦ Ν.Π.Δ.Δ., β) ἐάν τό ποσό τῆς δωρεᾶς ταυτίζεται μέ τήν ἀξία τῶν παραδιδόμενων ἀγαθῶν ἤ ὑπηρεσιῶν καί γ) ἐάν ἡ δωρεά ἀποβλέπει στήν ἀνέγερση, κατασκευή, ἐπισκευή, ἐπέκταση χώρων λατρείας ἤ θρησκευτικῶν μνημείων ἤ χώρων πού ἀ-νήκουν κατά κυριότητα στά νομικά αὐτά πρόσωπα καί ἐντός τῶν ὁποίων στεγάζονται καί λειτουργοῦν ὑπό τόν ἔλεγχό τους ἱδρύματα πού ἐπιτελοῦν εἴτε φιλανθρωπικό σκοπό εἴτε σκοπό παροχῆς τῶν ἀναγκαίων θεωρητικῶν καί πρακτικῶν γνώσεων σχετικῶν μέ τήν ἁγιογραφία εἴτε τή διδασκαλία τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς καί ψαλτικῆς τέχνης, δ) ἐφ’ ὅσον ἡ σύμβαση ἐγκριθεῖ μέ ὑπουργική ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν καί τοῦ καθ’ ὕλην ἁρμόδιου Ὑπουργοῦ, τότε ἀπαλλάσσονται ἀπό τόν Φ.Π.Α. ἡ παράδοση ἀγαθῶν καί ἡ παροχή ὑπηρεσιῶν πρός τόν δωρητή, ὁ ὁποῖος τά δωρίζει στό ἐκκλησιαστικό Ν.Π.Δ.Δ.

Συνεπῶς, ἐφ’ ὅσον πρόκειται γιά σύμβαση δωρεᾶς, στό κείμενο τῆς ὁποίας περιέχεται ὁποιοσδήποτε ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐξυπηρετούμε-νων σκοπῶν καί τό ποσό τῆς δωρεᾶς ταυτίζεται μέ τήν ἀξία τῶν ἀγα-θῶν ἤ ὑπηρεσιῶν, θά πρέπει ἀφοῦ ὑπογραφεῖ ἡ σύμβαση δωρεᾶς ἀπό τά συμβαλλόμενα μέρη, ἀκολούθως νά ἀποσταλεῖ στό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων μαζί μέ αἴτημα γιά τήν ἔκδοση Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως μετά τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τόν Φ.Π.Α., κατ’ ἐφαρμογή τῆς ἀνωτέρω διατάξεως τοῦ ἄρθρου 27 παρ. 1, περ. ιστ΄ τοῦ Κώδικα Φ.Π.Α.

Διευκρινίζεται, τέλος, ὅτι στήν εἰδική ἔννοια τῆς παραδόσεως ἀγαθῶν κατά τόν Κώδικα Φ.Π.Α. (ἄρθρο 5 παρ. 1) ἐμπίπτει καί ἡ «παράδοση ἀκινήτου», στήν ἔννοια τῆς ὁποίας περαιτέρω ὑπάγεται ἡ μεταβίβαση ἀκινήτων καί κτιρίων καί ἡ κατασκευή τεχνικῶν ἔργων συνδεδεμένων μέ τό ἔδαφος (ἄρθρο 6 παρ. 1-2 Κώδικα Φ.Π.Α.).Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος