«Περί ἀποστολῆς στοιχείων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός καταρτισμόν τῶν Διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἔτους 2024»
(16/3/2023).

Πρωτ. 1130
Διεκπ. 595
Αθηνησι τη‚ 16ῃ Μαρτίου 2023ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τῆς ἀπό 28.2.2023 εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ὑποεπιτροπῆς ἐπί τῆς ἐκδόσεως τῶν Διπτύχων, δι᾿ ἧς ὑποβάλλει προτάσεις σχετικάς πρός τήν ἔκδοσιν τῶν Διπτύχων τοῦ ἔτους 2024, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ρηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν τά ὡς κάτωθι διά τήν ὑποβολήν τῶν σχετικῶν στοιχείων, ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁποίων θά καταρτισθοῦν τά Δίπτυχα τοῦ ἔτους 2024:

1. Ἐπειδή ὁ ἐκδιδόμενος κατ᾿ ἔτος τόμος εἶναι συνήθως ὀγκώδης καί ὡς ἐκ τούτου δύσχρηστος καί ὑψηλοῦ κόστους, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν:
α) Τήν μείωσιν τοῦ βιογραφικοῦ σημειώματος τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, οὕτως ὥστε νά καταλαμβάνῃ τόν παραπλεύρως τῆς φωτογραφίας αὐτῶν ἐλεύθερον χῶρον καί νά μή ὑπερβαίνῃ αὐτόν, εἰς τό ὁποῖον θά ἀναφέρωνται ὡς ἀπαραίτητα στοιχεῖα ΜΟΝΟΝ τό ἔτος γεννήσεως, οἱ τίτλοι σπουδῶν καί ἡ ἡμερομηνία τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας, δίχως περαιτέρω ἀναφοράς, αἱ ὁποῖαι, ἐάν ὑπάρξουν, θά διαγραφοῦν ὑπό τῆς ἁρμοδίας Ἐπιτροπῆς.
β) Τήν ἄνευ λεπτομερειῶν ἀναφοράν τῶν διαφόρων ἐπί μέρους στοιχείων, τῶν ἀφορώντων εἰς τήν διακονίαν καί τήν ἐν γένει δραστηριότητα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἐφ᾿ ὅσον μάλιστα αὕτη ἀναγράφεται λεπτομερῶς εἰς τήν ἱστοσελίδα ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἤτοι:
i. Ἡ κατηγορία «Διοίκησις» παραμένει ὡς ἔχει, ἀλλά οἱ ὑπηρετοῦντες ἐφημέριοι θά ἀναγράφωνται ἄνευ τῆς μισθολογικῆς των κατηγορίας. Οἱ ἄμισθοι μέ τήν παρένθεσιν (ἄμ.) καί οἱ συνταξιοῦχοι, οἵτινες ἐξακολουθοῦν νά ἐξυπηρετοῦν Ἐνορίας, μέ τήν παρένθεσιν (συντ.). Εὐνόητον τυγχάνει ὅτι οἱ συνταξιοῦχοι ἐφημέριοι δέν θά συμπεριλαμβάνωνται εἰς τόν συνολικόν ἀριθμόν ἐφημερίων.
ii. Εἰς τήν κατηγορίαν «Πνευματική Διακονία» θά ἀναγράφωνται μόνον τά ὀνόματα τῶν τυχόν ὑπηρετούντων Ἱεροκηρύκων καί συνοπτικῶς αἱ περαιτέρω δράσεις (π.χ. Ραδιοφωνικαί ὁμιλίαι, ἀντιαιρετικαί δράσεις, ποιμαντική ἀσθενῶν, Σχολαί Γονέων κ.λπ.).
iii. Εἰς τήν κατηγορίαν «Φιλανθρωπική Διακονία» θά ἀναγράφηται μόνον ὁ τίτλος ἑκάστου Ἱδρύματος, τό ὀνοματεπώνυμον τοῦ ὑπευθύνου ἐπικοινωνίας, τό τηλέφωνον καί ἡ διεύθυνσις ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, ἄνευ ἑτέρων λεπτομερειῶν. Τό αὐτό θά ἰσχύσῃ καί δι᾿ ἄλλα ἱδρύματα ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως (π.χ. Βιβλιοπωλεῖον κ.λπ.), ὡς καί διά πᾶσαν ἑτέραν διακονίαν (Νεότητος κ.λπ.).
iv. Ἡ ἀναγραφομένη τοπική Ἁγιολογία δέον ὅπως εἶναι πλήρης, ἀναφέρηται δέ σαφῶς εἰς τά ὀνόματα τῶν Ἁγίων, τόν αἰῶνα κατά τόν ὁποῖον ἔζησαν, καθώς καί εἰς τήν ἡμέραν τῆς μνήμης αὐτῶν, ἄνευ ἑτέρων ἁγιολογικῶν λεπτομερειῶν. Αἱ τοπικαί ἑορταί καί ἡ τοπική ἁγιολογία δέον ὅπως ἑνωθοῦν, ὅπου εἶναι δυνατόν, πρός ἀποφυγήν ἐπαναλήψεων.
v. Τά στατιστικά στοιχεῖα δέον ὅπως τυγχάνουν ἀπολύτως ἀκριβῆ, ἀφορῶντα εἰς Χειροτονίας, Ἐγκαίνια Ἱερῶν Ναῶν, Βαπτίσεις, Γάμους καί Διαζύγια, διά τό χρονικόν διάστημα Ἰούλιος 2022 ἕως Ἰούνιος 2023.
vi. Αἱ ἐκτός Ἑλλάδος Ἱεραί Μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου θά ἀποστείλουν μόνον τά κάτωθι στοιχεῖα:
– Ὄνομα Μητροπόλεως
– Ταχυδρομικήν διεύθυνσιν
– Ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν ἱστοσελίδος
– Τηλέφωνα
– Διεύθυνσιν ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (email)
– Τυχόν Βοηθούς Ἐπισκόπους
– Διοικητικόν προσωπικόν
– Ἐνορίας (ἀριθμόν)
– Ἱεράς Μονάς (ἀριθμόν)
– Κληρικούς (ἀριθμόν).
2. Ἡ ἀποστελλομένη διά τά Δίπτυχα φωτογραφία δέον ὅπως εἰκονίζῃ τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην φέροντα μόνον ἐπανωκαλύμμαυχον καί ἐγκόλπιον.
Διά τήν ἔγκαιρον καί ἐπιμεμελημένην ἔκδοσιν τῶν Διπτύχων ἀπαιτεῖται ἡ ἔγκαιρος ἀποστολή τῶν σχετικῶν πληροφοριακῶν στοιχείων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, ἤτοι τό ἀργότερον ἕως τέλους μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ. Ἐν περιπτώσει ἐκπροθέσμου ἀποστολῆς τῶν στοιχείων θά δημοσιεύωνται τά στοιχεῖα τοῦ προηγουμένου ἔτους.
Εὐνόητον τυγχάνει ὅτι, συμφώνως τῇ ἐκκλησιαστικῇ δεοντολογίᾳ, ἡ ἐπίσημος ἀποστολή τῶν στοιχείων ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ἐγγράφως ἤ ἠλεκτρονικῶς) πραγματοποιεῖται δι᾿ ἐγγράφου ὑπογεγραμμένου ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου καί ἀπευθυνομένου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος