«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 58309/14102022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 5335)»
(17/10/2022).

Πρωτ. 4913
Ἀριθ. Διεκπ. 2064
Ἀθήνησι τῇ 17ῃ Ὀκτωβρίου 2022ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ᾿ ἀριθ. 127166/Θ1/17.10.2022 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, διά τοῦ ὁποίου διεβιβάσθη τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τό ὑπ᾿ ἀριθ. Φ.Ε.Κ. Β´ 5335/14.10.2022, εἰς τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 58309/14102022 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις, ἔχουσα θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Δευτέρα, 31η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00», ἡ ὁποία περιλαμβάνει, μεταξύ ἄλλων, προσωρινά μέτρα προστασίας εἰς τούς χώρους λατρείας καί κατά τάς θρησκευτικάς τελετάς διά τόν περιορισμόν τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19 καί συναποστέλλεται διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος