«Περί οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας»
(14/6/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2979
Διεκπ. 1174
Αθηνησι τη‚ 14ῃ Ἰουνίου 2022


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 3 0 6 1


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΣυνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψει τό μέγεθος τῶν ὑλικῶν καταστροφῶν, τάς ὁποίας ὑπέστη ἐξ αἰτίας τοῦ κατά τό ἔτος 2021 ἐπισυμβάντος ἰσχυροῦ σεισμοῦ μεγάλος ἀριθμός Ἱερῶν Ναῶν, Ἱερῶν Μονῶν καί Ἱερῶν Παρεκκλησίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας, ὡς καί τήν ἕως τοῦδε ἔλλειψιν ἐνισχύσεως πρός τήν ἐν λόγῳ Ἱεράν Μητρόπολιν ἐκ μέρους κρατικῶν ἤ ἄλλων Φορέων διά τάς προαναφερθείσας ζημίας, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐκζητήσῃ ὑφ’ ὑμῶν νά συνδράμητε ἀδελφικῶς, κατά τήν ἔμφρονα κρίσιν ὑμῶν καί τάς οἰκονομικάς ὑμῶν δυνατότητας, εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν οἰκονομικῶν δυσκολιῶν τῆς ὡς εἴρηται Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μέσῳ δισκοφορίας διεξαχθησομένης ἐντός τοῦ θέρους τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους.
Τό προϊόν τῆς δισκοφορίας παρακαλοῦμεν ὅπως ἀποσταλῇ εἰς τόν λογαριασμόν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἑλλάδος ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας μέ ἀριθμόν ΙΒΑΝ: GR5601104010000040154520072.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας Θεόκλητος
† Ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ
† Ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος
† Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος
† Ὁ Μεγάρων καί Σαλαμῖνος Κωνσταντῖνος
† Ὁ Κεφαλληνίας Δημήτριος
† Ὁ Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης Χρυσόστομος
† Ὁ Καρπενησίου Γεώργιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος