«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 27397/13-05-2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 2369)»
(16/5/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2414
Ἀριθ. Διεκπ. 934
Ἀθήνησι τῇ 16ῃ Μαΐου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ᾿ ἀριθ. 55462/ Θ1/16.5.2022 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, διά τοῦ ὁποίου διεβιβάσθη τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τό ὑπ᾿ ἀριθ. Φ.Ε.Κ. Β´ 2369/ 14.5.2022, εἰς τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 27397/13-05-2022 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις, ἔ-χουσα θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υ-γείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ἰουνίου 2022 και ώρα 06:00», ἡ ὁποία περιλαμβάνει, μεταξύ ἄλλων, προσω-ρινά μέτρα προστασίας εἰς τούς χώρους λατρείας καί κατά τάς θρησκευτικάς τελετάς διά τόν περιορισμόν τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19 καί συναποστέλλεται διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος