ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Επιστολή συμπαράστασης προς τον Λαό της Ουκρανίας
(2/3/2022).

Ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιο, ἀπέστειλε σήμερα μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος της Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, διά τῆς ὁποίας ἀφ’ ἑνός ἐκφράζει τήν συμπαράσταση καί συμπάθεια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τόν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξο Λαό τῆς Οὐκρανίας, ὁ ὁποῖος ὑποφέρει ἀπό τήν πολεμική ἐπίθεση τῶν ρωσικῶν στρατευμάτων καί ἀφ᾿ ἑτέρου δηλώνει τήν πρόθυμη ἀρωγή καί ἀλληλεγγύη τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας σέ ἀνθρωπιστική βοήθεια πού θά ζητηθεῖ ἐκ μέρους τῆς ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐκκλησίας.

Τό ἀκριβές περιεχόμενο τῆς Πρωθιεραρχικῆς καί Συνοδικῆς Ἐπιστολῆς εἶναι τό ἑξῆς:

«Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Ἐπιφάνιε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἐν προσευχῇ ἀδιαλείπτῳ καί συνοχῇ καρδίας παρακολουθοῦμεν μετά πολλῆς προσοχῆς ὅσα κατ᾿ αὐτάς τάς ἡμέρας τεκταίνονται εἰς Οὐκρανίαν, ἐκ τῆς πολεμικῆς ἐπιθέσεως καί τῆς βιαίας εἰσβολῆς τῶν ρωσικῶν στρατευμάτων.

Συμπάσχοντες μετά τοῦ εὐσεβοῦς Ὀρθοδόξου Λαοῦ τῆς Οὐκρανίας κατά τήν νέαν ταύτην ἀργαλέαν δοκιμασίαν καί ἐκφράζοντες τήν ἐκ καρδίας ἀδελφικήν ἡμῶν συναντίληψιν πρός τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα, δηλοῦμεν ἐν ταὐτῷ καί τόν θαυμασμόν ἡμῶν πρός τό ἀκμαῖον καί ἀδούλωτον φρόνημα τοῦ Οὐκρανικοῦ Λαοῦ. Ὁλοψύχως δέ εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν διά τόν φωτισμόν τῶν ἀρξαμένων τήν πολεμικήν ταύτην ἐπιδρομήν καί τήν ἀναθεώρησιν τῶν ἀποφάσεών των, ἵνα ἐπιλέξωσι τήν ὁδόν τῆς εἰρηνικῆς ἐπιλύσεως τῶν ὑπαρχουσῶν διαφορῶν μεταξύ τῶν δύο λαῶν, τοῦ ρωσικοῦ καί τοῦ οὐκρανικοῦ, ὡς ἐχόντων κατά τήν πλειονοψηφίαν αὐτῶν τήν κοινήν Ὀρθόδοξον πίστιν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Ὅθεν, συλλυπούμενοι Ὑμῖν καί τῷ μαρτυρικῷ λαῷ τῶν Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν, τασσόμεθα ἀλληλέγγυοι πρός Ὑμᾶς καί διαβεβαιοῦμεν περί τῆς ἀμερίστου συμπαραστάσεως καί παντοειδοῦς βοηθείας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τήν χειμαζομένην ἀδελφήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας. Ἤδη ἔχομεν θέσει ἁπάσας τάς δομάς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν εἰς τήν διάθεσιν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας διά τήν φιλοξενίαν, ἐάν τοῦτο ἀπαιτηθῇ, τῶν ἐξ Οὐκρανίας προσφύγων.
Ἐπί δέ τούτοις, θερμήν ἀναπέμπομεν τήν ἱκεσίαν πρός τόν Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης ἵνα καταπαύσῃ τόν κλύδωνα τόν διασαλεύοντα, ὡς μή ὤφειλε, τήν φιλτάτην Πατρίδα Ὑμῶν καί κατασπαζόμενοι τήν Ὑμετέραν περισπούδαστον Μακαριότητα φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν μετά βαθείας ἀδελφικῆς ἀγάπης

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερῶνυμος, Πρόεδρος»


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος