ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Οργανισμός δορυφόρος της Σαηεντολογίας
(15/1/2009).

Τελευταῖα δραστηριοποιεῖται καί στή χώρα μας ὁ ὀργανι-σμός " Ὁ Δρόμος πρός τήν Εὐτυχία ".

Ὅπως προκύπτει ἀπό ἔντυπα τῆς ὀργάνωσης ὁ ἐν λόγῳ ὀργανισμός εἶναι ἕνας ἀκόμη ὀργανισμός δορυφόρος τῆς "Σαη-εντολογίας". Ἡ ὀργάνωση αὐτή ἐπιχείρησε νά προσεγγίσει καί τά μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.

Ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ὅπως σέ διάφορες εὐρωπαϊκές χῶρες ἔτσι καί στήν Ἑλλάδα ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη (ἀποφάσεις Πρωτοδ. Ἀθηνῶν 7380/96 καί Ἐφετ. Ἀθηνῶν 10493/97) ἔχει ἀποφανθεῖ ὅτι ἡ "Σαηεντολογία" "ἐπιδιώκει σκοπούς ξένους πρός τήν φύση καί τήν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἐλευθέρου ὄντος". Ἐπίσης ὅτι εἶναι " μία ὀργάνωση μέ ὁλοκληρωτικές δομές καί τάσεις πού στήν οὐσία περιφρονεῖ τόν ἄνθρωπον, ἐνῶ ἐνεργεῖ ἐλεύθερα καί μόνον κατ' ἐπίφαση προκειμένου καί ἀποκλειστικά νά προσελκύσει μέλη τά ὁποῖα στήν συνέχεια ὑφίστανται.... πλύση ἐγκεφάλου, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν δημιουργία κατευθυνόμενου τρόπου σκέψης... καί πού ἀπό ἐτῶν ἐτράπηκε σέ ἀπαγορευμένη κερδοσκοπική δραστηριότητα".

Κατά συνέπεια, οἱ σαηεντολογικές ἀντιλήψεις, μέ ὅποιο τρόπο καί ἄν προωθοῦνται, δέν μποροῦν νά θεωρηθοῦν οὔτε "ὁδηγός κοινῆς λογικῆς γιά καλύτερη ζωή", πολύ δέ περισσότερο ὡς "ἐκπαιδευτικά ἐργαλεῖα γιά τήν ἐξομάλυνση τῶν ἐντάσεων", ὅπως ὑποστηρίζει ἡ ἐν λόγῳ ὀργάνωση.Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου