ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἡ Ι.Σύνοδος γιά τό ἐπικείμενο Συνέδριο Σαηεντολογίας.
(6/3/2002).

Ἐν Ἀθήναις τῇ 6ῃ Μαρτίου 2002

Ἔγινε γνωστό ὅτι στό τέλος τῆς ἑβδομάδος διοργανώνεται σέ κεντρικό ξενοδοχεῖο τῶν Ἀθηνῶν διημερίδα μέ τίτλο: "Θρησκευτική Ἐλευθερία: Θεωρητική Κατοχύρωση καί σύγχρονη πραγματικότητα στήν Ἑλλάδα".

Ὡς ὀργανωτές τῆς διημερίδος αὐτῆς παρουσιάζονται διάφοροι φορεῖς, κυρίως τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ περισσότεροι ἄγνωστοι, ἀλλά καί ἑτερόκλητοι. Μεταξύ αὐτῶν ἐμφανίζονται καί ὀργανώσεις τῆς Σαηεντολογίας, τοῦ γνωστοῦ Κ.Ε.Φ.Ε.

Εἶναι ὅμως γνωστό ὅτι τό σωματεῖον τῆς Σαηεντολογίας δι-ελύθη (ἀποφάσεις Πρωτοδ. Ἀθηνῶν 7380/96 καί Ἐφετ.Ἀθηνῶν 10493/97) διότι: "εἶναι μία ὀργάνωση μέ ὁλοκληρωτικές δομές καί τάσεις πού στήν οὐσία περιφρονεῖ τόν ἄνθρωπον, ἐνῶ ἐνεργεῖ ἐλεύ θερα καί μόνον κατ' ἐπίφαση προκειμένου καί ἀποκλειστικά νά προσελκύσει μέλη τά ὁποῖα στήν συνέχεια ὑφίστανται.... πλύση ἐγκεφάλου, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν δημιουργία κατευθυνόμενου τρόπου σκέψης..". Ἐπίσης "διότι ἐπιδιώκει σκοπούς ξένους πρός τήν φύση καί τήν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἐλευθέρου ὄντος καί πρός τά ἤθη καί τά ἔθιμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ".

Εἶναι λοιπόν ἀπορίας ἄξιον πῶς μιά τέτοια ὀργάνωση μπορεῖ νά συμμετέχει σέ τέτοιες ἐκδηλώσεις καί νά παρουσιάζεται ὡς προστάτης καί τιμητής τῆς "θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων".


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου