ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἡ Ι.Σύνοδος γιά τόν νεοσατανισμό.
(28/1/2002).

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28ῃ Ἰανουαρίου 2002

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς δικαστικῆς ὑποθέσεως ἐν Γερμανίᾳ, τῆς σχετικῆς μέ τό φαινόμενο τοῦ νεοσατανισμοῦ, ἡ ὁποία ἀπησχόλησε ἐντόνως τά ΜΜΕ, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς 'Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνακοινώνει τά ἀκόλουθα:

1. Πολλάκις ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐπισημάνει τήν ὕπαρξη καί δραστηριότητα στήν πατρίδα μας παραθρησκευτικῶν ὁμάδων (σεκτῶν), οἱ ὁποῖες, ἐν ὀνόματι μιᾶς δῆθεν "πίστεως" διαπράττουν ἐγκλήματα κατά τῆς ζωῆς, τῆς τιμῆς, τῆς ἀκεραιότητος καί τῆς περιουσίας ἀτόμων καί ἀπειλοῦν τό κοινωνικό σύνολο γενικώτερα.

Ἡ Ἐκκλησία, προκειμένου νά ἐνημερωθεῖ σωστά τό Ὀρθόδοξο Πλήρωμα, ἔχει ἀναφερθεῖ ἐπανειλημμένως στούς κινδύνους καί στήν ἀπειλή πού προέρχονται ἀπό τά "ἐγκληματικά δόγματα" τῶν ὁμάδων αὐτῶν καί ἔχει ἐπιστήσει τήν προσοχή τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν καί δι' ἐπιστολῶν πρός τούς ἁρμοδίους Ὑπουργούς κατά Ἰούλιον τοῦ ἔτους 1999 καί προσφάτως κατά Ἰούνιον τοῦ 2001.

2. Οἱ ὀργανώσεις αὐτές ἐπικαλοῦνται τίς ἀτομικές ἐλευθερίες καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα πού κατοχυρώνονται ἀπό τά Συντάγ-ματα τῶν Κρατῶν Μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί τίς Διεθνεῖς Συμβάσεις. Ὡστόσο οἱ ἴδιες αὐτές ὀργανώσεις παραβιάζουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί δημιουργοῦν πληθώρα οἰκογενειακῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων.

3. Στήν "ἐγκληματική δραστηριότητα" πολλῶν σεκτῶν ἀναφέρονται Ψηφίσματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου (22.5.1984, 29.2.1996, 17.3.1998) καί Συστάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης (1178/1992 καί 1412/1999), μέ τά ὁποῖα καλοῦνται οἱ Χῶρες Μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως νά λάβουν μέτρα προστασίας τῶν νέων κυρίως ἀνθρώπων, ἀπό τήν ἀπειλή αὐτή. Ἰδιαιτέρως ἐπισημαίνεται ἡ ἀνάγκη νά μή "καταστήσουν τή χορήγηση τοῦ θρησκευτικοῦ καθεστῶτος αὐτόματη" στίς ὁμάδες αὐτές.

Ἀντί λοιπόν νά προκαλοῦνται συζητήσεις γιά τήν κατάργηση τοῦ περί προσηλυτισμοῦ νόμου, ὁ ὁποῖος σημειωτέον εἶναι σύμφωνος πρός τό Ἑλληνικό Σύνταγμα καί τήν Συνθήκη τῆς Ρώμης (βλ.ἀποφά-σεις τοῦ ΕΔΑΔ 25.51993 καί 28.2.1998), ἄς ληφθοῦν ἐγκαίρως οἱ ὀρθές ἀποφάσεις ὥστε νά τεθῆ φραγμός στίς ἀθέμιτες καί ὕπουλες προπαγάνδες τῶν ἐγκληματικῶν ὁμάδων. Ἰδιαιτέρως οἱ προπαγάνδες αὐτές ἀσκοῦνται μεταξύ τῶν μαθητῶν καί τῶν νέων μέ ψυχοφθόρα ἔν-τυπα, ζημιογόνα παιχνίδια καί σατανιστικά μουσικά συγκροτήματα.

4. Ἡ Ἐκκλησία, μέ τό ποιμαντικό ἔργο Της καί μέ τά ἁρμόδια ὄργανά Της, ὅπως εἶναι ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν αἱρέσεων καί τά κατά τόπους Γραφεῖα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἀλλά καί μέ Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις καί σχετικές ἐκδόσεις, ἔρχεται νά ὁριοθετήσει τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἀλλά καί νά συμπαρασταθεῖ στά εὐ-συμπάθητα θύματα τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν καί στίς οἰκογένειές τους.

Ὅμως, γιά ἄλλη μιά φορά καλεῖ τήν Πολιτεία νά προστατεύσει μέ τά ἁρμόδια ὄργανά της τούς πολῖτες, τήν κοινωνία, τόν πολιτισμό μας καί τήν παράδοσή μας ἀπό τήν ἐγκληματική δραστηριότητα τῶν ἀδίστακτων αὐτῶν ὁμάδων, ὅπως ἔχουν ἤδη πράξει ἄλλες Εὐρωπαϊκές χῶρες μέ τήν σύσταση εἰδικῶν Ἐπιτροπῶν, προβλεπομένων ἀπό ἀποφάσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

5. Εἰδικότερα γιά τίς σατανιστικές τελετές καί τά κρούσματα ἱεροσυλίας, βίας καί ἐγκληματικῆς συμπεριφορᾶς, πού κατά καιρούς ἐμφανίζονται διεθνῶς καί στήν Πατρίδα μας, ἀλλά καί γιά τόν σατανισμόν καθ' ἑαυτόν, ἡ Ἱερά Σύνοδος ὑπομιμνήσκει στά πιστά τέκνα της ὅτι, κατά τήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὁ σατανᾶς εἶναι ἕνας ἠττημένος ἐχθρός. Ὁ ἐπίβουλος αὐτός ἐχθρός δέν ἔχει ἐξουσία πάνω στόν ἄνθρωπο καί ἰδιαίτερα στόν πιστό γιά τόν ὁποῖο ὁ Χριστός ἐσταυρώθη ὥστε νά ἐλευθερώσει αὐτόν ἀπό τήν τυραννία τοῦ Διαβόλου.

Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τά πιστά τέκνα Της νά βιώνουν τήν Εὐαγγελική ζωή καί νά θωρακίζονται μέ τήν Χάρη τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, ὥστε, "ἀναλαβόντες τόν θυρεόν τῆς πίστεως ... πάντα τά βέλη τοῦ πονηροῦ τά πεπυρωμένα σβέσαι" (Ἐφεσ.6, 16) καθιστάμενα ἄτρωτα στίς ἐπιβουλές ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.