ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί της «Ελληνικής Εκκλησίας της Σαηεντολογίας»
(20/7/1999).

Δημοσιεύθηκε σέ ἡμερήσιες ἐφημερίδες τῶν Ἀθηνῶν ἡ πληροφορία, ὅτι, αὐτές τίς ἡμέρες, διοργανώνεται «Εὐρωπαϊκός Μαραθώνιος γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα» καί συναυλία στό Ζάππειο.

Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προξενεῖ τό γεγονός, ὅτι τήν ἐκδήλωση ὑπέρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων "πατρονάρει" ἡ παραθρησκευτική ὀργάνωση τοῦ πρώην ΚΕΦΕ, τό ὁποῖο σήμερα ἐξακολουθεῖ νά λειτουργεῖ ὡς «Ἑλληνικό Κέντρο Διανοητικῆς καί Σαηεντολογίας» ἤ ὡς «Ἑλληνική Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας». Καί τοῦτο διότι ἡ ὀργάνωση αὐτή διελύθη μέ τήν 7380/96 ἀπόφαση τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία ἐπικυρώθηκε μέ τήν 10493/97 ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, μέ τό σκεπτικό ὅτι «ἐπιδιώκει σκοπούς ξένους πρός τήν φύση καί τήν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἐλευθέρου ὄντος καί πρός τά ἤθη καί τά ἔθιμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ». (ἀπόφασις Πρωτοδικείου)

Ἀκόμη, κατά τό ἴδιο σκεπτικό ἡ ὀργάνωση αὐτή «δέν νομιμοποεῖται νά ἐπικαλεῖται παραβίαση τῶν δικαιωμάτων τόσο τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ὅσο καί τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης» (ἀπόφασις Ἐφετείου).

Ἔτσι τό δικαστήριο παρεδέχθη ὅτι «...ἡ ὀργάνωση περιφρονεῖ τόν ἄνθρωπο, ἐνῶ ἐνεργεῖ ἐλεύθερα μόνον κατ' ἐπίφαση προκειμένου καί ἀποκλειστικά νά προσελκύσει μέλη, τά ὁποῖα στή συνέχεια ὑφίστανται ... πλύση ἐγκεφάλου» (ἀπόφασις Ἐφετείου).

Στήν τελευταία ὑπ' ἀριθ. 6244/99 ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν ἀναφέρεται ὅτι ὑψηλόβαθμα στελέχη τοῦ ΚΕΦΕ «προέβαιναν μέ συντονισμένες ἑνωμένες δυνάμεις, σέ συστηματική παρακολούθηση καί συλλογή πληροφοριῶν πού ἀφοροῦσαν στήν ἰδιωτική, κοινωνική, ἐπαγγελματική, ὑπηρεσιακή ζωή, φιλοσοφικές, θρησκευτικές καί πολιτικές πεποιθήσεις, οἰκονομικές καί κοινωνικές δραστηριότητες σημαινόντων προσώπων τῆς δημόσιας ζωῆς, τῆς πολιτικῆς, ἐκκλησιαστικής καί δημόσιας ἀρχῆς καί τῆς δημοσιογραφίας.

Ἀκολούθως, προέβαιναν σέ ταξινόμηση καί καταχώρηση τῶν ἄνω πληροφοριῶν σέ ἔγγραφα καί ἀτομικούς πληροφοριακούς φακέλους.

Στοιχεῖα τά ὁποῖα στή συνέχεια καί ἀπέστελαν σέ ξένα κέντρα μυστικῶν πληροφοριῶν» .

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Σαηεντολογία κατατάσσει τούς ἀνθρώπους σέ 12 «καταστάσεις ἠθικῆς», μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι «ἡ κατάσταση προδοσίας» καί «ἡ κατάσταση ἐχθροῦ», ὅπου ἕνα πρόσωπο θεωρεῖται «ἐλεύθερο πουλί». Ὁ ὀπαδός τῆς Σαηεντολογίας μπορεῖ τότε νά καταφέρει «ἀποτελεσματικά χτυπήματα στούς ἐχθρούς τῆς ὁμάδας ἄσχετα ἀπό προσωπικό κίνδυνο» (βλ. Εἰσαγωγή Ἠθικῆς τῆς Σαηεντολογίας).

Γι' αὐτούς τούς λόγους στίς περισσότερες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἡ Σαηεντολογία ἔχει ἐνταχθῆ στίς ὁμάδες «διανοητικοῦ ἐλέγχου» καί γι' αὐτό ἡ ὀργάνωση τίς κατηγορεῖ γιά «θρησκευτική μισαλλοδοξία». Ἰδιαίτερα στήν Γαλλία (ὅπου ἔχει συσταθῆ «Διϋπουργική Ὑπηρεσία γιά τίς αἱρέσεις») καί στήν Γερμανία (ἐξεδόθησαν σωρεία καταδικαστικῶν ἀποφάσεων γι'αὐτήν), ὁ λεγόμενος «Εὐρωπαϊκός Μαραθώνιος γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα» εἶχε πέρυσι ἀρνητική ὑποδοχή καί «βρῆκε ἀντιμέτωπη τήν Αὐστριακή Κυβέρνηση».

Κατόπιν τούτων, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώνει τούς Ἁρμοδίους τῆς Πολιτείας καί τό Ὀρθόδοξον Πλήρωμα, ὅτι ὅλα αὐτά τά ἐντυπωσιακά γίνονται κατ' ἐπίκλησιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μέ προφανῆ ἀπώτερο σκοπό τήν προώθηση τῆς Σαηεντολογίας εἰς τήν Ἑλληνικήν Κοινωνίαν.Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱ.Συνόδου