ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί της «Ελληνικής Εκκλησίας της Σαηεντολογίας»
(12/5/1999).

Μέ ἀποφάσεις τοῦ Πρωτοδικείου καί τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, τό πρώην ΚΕΦΕ (Κέντρο Ἐφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ἑλλάδας) διελύθη, ἐπειδή παρέβη τούς σκοπούς τοῦ Καταστατικοῦ του καί διότι «ἐπιδιώκει σκοπούς ξένους πρός τή φύση καί τήν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἐλεύθερου ὄντος καί πρός τά ἤθη καί ἔθιμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ».
Χθές 11.5.99 τό Ἐφετεῖον 'Αθηνῶν ἐξέδωκε νέα ἀπόφασιν διά τά 15 μέλη τοῦ ΚΕΦΕ, κατηγορούμενα διά παρακολούθησιν δημοσίων προσώπων. Μεταξύ αὐτῶν, συμφώνως πρός τήν ἔρευναν τοῦ Ἀντεισαγγελέως κ. Ἰωάν. Ἀγγελῆ, ἦσαν οἱ μακαριστοί: Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρός Σεραφείμ καί ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Χριστόδουλος καί οἱ Μητροπολῖται Κορίνθου, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης καί ἄλλα ἐκκλησιαστικά πρόσωπα.
Τό δικαστήριον χθές ἐδέχθη, ὅτι ἐτελέσθησαν αἱ πράξεις τῆς παρακολουθήσεως προσώπων, τῆς συλλογῆς πληροφοριῶν καί τῆς ταξινομήσεως εἰς φακέλλους. Καί ἐδέχθη ὅτι ἡ πρᾶξις αὐτή ἦτο παράνομος καί ὅτι συνιστᾶ ἀδίκημα (ἀρ. 361 Π.Κ.). Ἀπεφάνθη ὅμως, ὅτι δέν εἶναι ἀπρόκλητη καί ἐπειδή δέν ὑπεβλήθησαν μηνύσεις ἐκ μέρους τῶν ἐνδιαφερομένων ἐντός 3 μηνῶν, ἔπαψεν ὁριστικῶς τήν ποινικήν δίωξιν αὐτῶν, ἐλλείψει ἐγκλήσεων.
Βεβαίως, ἡ Ἐκκλησία, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ καί ὁ π. Ἀντώνιος ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει θά ἠδύναντο νά ὑποβάλουν μηνύσεις, ἰδιαιτέρως μάλιστα ἐναντίον πλανημένων τέκνων τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἐκκλησία εὔχεται πάντοτε ὑπέρ τῶν πεπλανημένων. Πληροφορεῖ ὅμως τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα, ὅτι ἡ ὀργάνωσις τοῦ ΚΕΦΕ, λειτουργοῦσα σήμερον ὡς «Ἑλληνικόν Κέντρον Διανοητικῆς καί Σαηεντολογίας» ἤ ὡς «Ἑλληνική Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας», εἶναι ἀπολύτως ἀσυμβίβαστος πρός τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί ἑπομένως οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν δύνανται νά εἶναι καί μέλη τῆς ὁμάδος αὐτῆς. Κατά συνέπειαν, καί οἱ ὀπαδοί τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς, ὡς ἀνήκοντες «εἰς τήν μοναδικήν κύρια νέα θρησκεία τοῦ 20ου Αἰώνα» δέν δικαιοῦνται νά συμμετέχουν εἰς μυστήρια τελούμενα εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου