image with the sign of the Greek Church

Κεντρική Σελίδα | Ιερά Σύνοδος | Αρχιεπίσκοπος | 89,5 Radio | Ειδήσεις | Κοινωνία
Βιβλιοθήκη | Μουσείο | Multimedia | Τεχνική Βοήθεια | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Ιερά ΣύνοδοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Προηγούμενη σελίδα
7 Απριλίου 2003
Υπ' αριθμ. 2768

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὑτῆς τῆς 1ης ὁδεύοντος μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ. ἠσχολήθη μέ τήν πορείαν τοῦ Προγράμματος διά τήν ἐπιδότησιν τῶν Χριστιανικῶν Οἰκογενειῶν τῆς Θράκης διά τήν ἀπόκτησιν τρίτου τέκνου.

Διανυομένου ἤδη τοῦ πέμπτου ἔτους ἐφαρμογῆς τοῦ ἀνωτέρω Προγράμματος καί ἐπί τῇ βάσει τῶν στοιχείων τά ὁποῖα κατετέθησαν τόσον ὑπό τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ὑποεπιτροπῆς ὅσον καί ὑπό τῆς ἐκτάκτου συνάξεως τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Θράκης, γενομένης εἰς Ξάνθην τήν 28ην παρελθόντος μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ, παρουσίᾳ καί τοῦ Προέδρου τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου, διεπιστώθη διά μίαν εἰσέτι φοράν ἡ ἐπιτυχία αὐτοῦ καθ' ὅσον ὁ ἀριθμός τῶν γεννηθέντων ὡς τρίτων τέκνων εἶναι, δι'ἕκαστον τῶν ἐτῶν ἐφαρμογῆς αὐτοῦ, ὑπερδιπλάσιος τῶν πρό τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Προγράμματος ἐτῶν.

Ἕως τῆς σήμερον τό ὡς ἄνω Πρόγραμμα ἐστηρίχθη εἰς τάς κατ' ἔτος ἡγεμονικάς ἐπιχορηγήσεις τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, ἑτέρων Τραπεζικῶν καί λοιπῶν Ὀργανισμῶν καί Ἱδρυμάτων, τῆς ἐτησίας Δισκοφορίας κατά τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, τῆς κατ' ἔτος εἰσφορᾶς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν, εἰς τάς προαιρετικάς εἰσφοράς Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν ὡς καί ἐλαχίστων Ἱερῶν Μονῶν, καίτοι τό ἐνδιαφέρον ἐνίων ἐξ αὐτῶν ἠτόνησεν σύν τῷ χρόνῳ, ὡς ἐπίσης καί εἰς φιλοτίμους προσφοράς ἰδιωτῶν.

Προκειμένου ἵνα συνεχισθῇ ἀπροσκόπτως ἡ λειτουργία τοῦ Προγράμματος τούτου, ἡ ἐπιτυχία τοῦ ὁποίου περιποιεῖται τιμήν διά τήν Ἐκκλησίαν, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔλαβεν ἀποφάσεις αἱ ὁποῖαι ἀποβλέπουν εἰς τήν διεύρυνσιν τῆς βάσεως διά τήν οἰκονομικήν στήριξιν αὐτοῦ. Αἱ ἀποφάσεις αὗται ἑδράζονται ἐπί τῆς θέσεως ὅτι τό Δημογραφικόν Πρόβλημα εἰς τήν εὐαίσθητον περιοχήν τῆς Θράκης δέν ἀφορᾷ μόνον εἰς τήν συγκεκριμένην γεωγραφικήν περιοχήν ἀλλά εἰς ὁλόκληρον τήν Πατρίδα ἡμῶν, καθ' ὅσον ἡ

ἐν ἀσφαλείᾳ διαβίωσις ἡμῶν εἰς τήν ὑπόλοιπον Χώραν προϋποθέτει καί ἀπαιτεῖ τήν ὕπαρξιν ἱκανοῦ ἀριθμοῦ ἀνθρώπων εἰς τήν ὡς ἄνω περιοχήν.

Ὅθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐν τῆ μνημονευθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὑτῆς καί ἐν τῇ πεποιθήσει ὅτι ὁ ἐπιμερισμός εἰς πολλούς τῆς εὐθύνης διά τήν ἐπιτυχίαν τοῦ Προγράμματος διά τό τρίτον τέκνον εἶναι καί δίκαιος καί λυσιτελής καί ἐπί πλέον στηρίζεται ἐπί ἐκκλησιολογικῆς βάσεως ἀπεφάσισεν ὅπως ἀναλάβωσιν οἰκονομικήν ἐπιδότησιν ἑνός καί μόνον τέκνου ἀνερχομένην εἰς τό ποσόν τῶν ἑκατόν εἴκοσι (120) εὐρώ μηνιαίως οἱ κάτωθι Ἐκκλησιαστικοί φορεῖς:

1. Ἕκαστον τῶν Γενικῶν Φιλοπτώχων Ταμείων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

2. Αἱ κεντρικαί, κατ'ἐπιλογήν, Ἐνορίαι τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ Λεκανοπεδίου, καθώς καί αἱ μεγάλαι Ἐνορίαι τῶν λοιπῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων διά τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων αὐτῶν. Τυγχάνει ἀναμφίλεκτον γεγονός ὅτι ἕκαστον τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων ἐπιτελεῖ σημαντικόν ἔργον ἐντός τῶν πλαισίων τῆς Ἐνορίας ἐν τῇ ὁποίᾳ δραστηριοποιεῖται, θεωροῦμεν ὅμως ὅτι ὑπάρχει ἡ δυνατότης ἀλλά καί ἡ ὑποχρέωσις αἱ μεγάλαι Ἐνορίαι νά ἐπιδοτήσωσι μίαν θέσιν τρίτου τέκνου εἰς τό ὡς ἄνω Πρόγραμμα.

Διά τήν ἐκ τῶν Ἐνοριῶν ἐπιδότησιν τοῦ Προγράμματος ἐνδεικτικῶς ἔχουν ὑπολογισθῆ ἀνά δέκα (10) Ἐνορίαι τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ Λεκανοπεδίου καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἀνά τρεῖς (3) Ἐνορίαι διά τάς λοιπάς Ἱεράς Μητροπόλεις καί ἀνά μία (1) διά τάς μικράς εἰς μέγεθος πληθυσμοῦ Ἱεράς Μητροπόλεις.

Ἡ ἐπιλογή τῶν δυναμένων ἵνα συμμετάσχωσιν εἰς τό Πρόγραμμα Ἐνοριῶν θέλει πραγματοποιηθῆ τελικῶς τῇ ἔμφρονι καί φιλοτίμῳ ποιμαντικῇ κρίσει τῶν ἑκασταχοῦ Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῶν εἰδότων τάς δυνατότητας ἑκάστης ἐξ αὐτῶν.

3. Τά Ἱερά Προσκυνήματα, τινά τῶν ὁποίων ἔχουσι τήν δυνατότητα χρηματοδοτήσεως καί περισσοτέρων τοῦ ἑνός τέκνων, ὡς τῆς Εὐαγγελιστρίας εἰς Τῆνον, τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς εἰς Πάρον, τῆς Παναγίας Σουμελᾶ εἰς Βέρροιαν, τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου εἰς Προκόπιον Εὐβοίας, τῆς Παναγίας Ἐλευθερωτρίας εἰς Κηφισιάν, τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος εἰς Κέρκυραν, τοῦ Ἁγίου Γερασίμου εἰς Κεφαλληνίαν, τοῦ Ἁγίου Διονυσίου εἰς Ζάκυνθον, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἰς Αἴγιναν, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου εἰς Θεσσαλονίκην, τῆς Παναγίας Τρυπητῆς εἰς Αἴγιον, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Τέμπη, τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ εἰς Σπάτα, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἰς Καμάριζαν, τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ εἰς Μυτιλήνην, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς Ἁγίασον Λέσβου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου εἰς Νέαν Καρβάλην, τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης εἰς Βολισσόν Χίου καί τῆς Παναγίας Ἀρμενιωτίσσης εἰς Λάρισαν.

4. Αἱ μεγάλαι Ἱεραί Μοναί τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν· αἱ μικρότεραι θά ἠδύναντο νά συνεισφέρωσι κατά τό μέτρον τῶν δυνατοτήτων αὐτῶν μίαν ἐτήσιον συνδρομήν.

Οἱ σχετικοί Λογαριασμοί εἰς τούς ὁποίους δύνανται νά κατατιθῶνται αἱ εἰσφοραί εἶναι διά μέν τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν ὁ ὑπ' ἀρ. 146/54600346, διά δέ τήν Τράπεζαν Πειραιῶς ὁ ὑπ'ἀρ. 5011017246101 μέ τήν παράκλησιν τῆς ἀποστολῆς εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τοῦ σχετικοῦ τραπεζικοῦ παραστατικοῦ προκειμένου νά ἐκδοθῇ ἡ ἀντίστοιχος ἀπόδειξις.

Παρακαλοῦμεν ὡσαύτως ὅπως μερίμνῃ ὑμῶν καταρτισθῇ καί ἀποσταλῇ εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον κατάστασις τῶν Ἱερῶν Ναῶν, Ἱερῶν Μονῶν καί Ἱερῶν Προσκυνημάτων τῆς ὑμετέρας Ἱερᾶς Μητροπόλεως τά ὁποῖα δύνανται ἵνα συνδράμωσι εἰς τό Πρόγραμμα.

Πεποιθότες ὅτι, μετά τῆς ἀεί διακρινούσης ὑμᾶς εὐαισθησίας εἰς τό μείζονος ἐθνικῆς σημασίας Δημογραφικόν Πρόβλημα τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς τετιμημένης ἱστορικῆς περιοχῆς τῆς Δυτικῆς Θράκης, θέλετε ἀνταποκριθῆ εἰς τάς ὡς εἴρηται προτάσεις ἡμῶν, διατελοῦμεν μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.

+ Ὁ Ἀθηνῶν Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ, Πρόεδρος
+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσῶν ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
+ Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης ΜΕΛΕΤΙΟΣ
+ Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
+ Ὁ Μηθύμνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
+ Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ
+ Ὁ Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
+ Ὁ Ἄρτης ΙΓΝΑΤΙΟΣ
+ Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου ΙΓΝΑΤΙΟΣ
+ Ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
+ Ὁ Νικαίας ΑΛΕΞΙΟΣ
+ Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ
+ Ὁ Φθιώτιδος ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
Ὁ Σαλώνων Θεολόγος.

Προηγούμενη σελίδα