ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περιαγωγή Δίσκου πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(7/9/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4542
Ἀριθ. Διεκπ. 1993
Ἀθήνησι τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Διά τοῦ παρόντος ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν ὅτι διά προγενεστέρας Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, κοινοποιηθείσης διά τῆς ὑπ' ἀριθ. 2491/22.8.1989 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, προσδιωρίσθησαν οἱ πόροι τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί τό προϊόν ἐράνου διά περιαγομένου δίσκου εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἅπαξ τοῦ ἔτους κατά τήν 14ην τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου, ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Ὅθεν, ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 6ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., παρακαλοῦμεν ὅπως:
α) κατά τήν 14ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. διεξαχθῇ δισκοφορία πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
β) δοθοῦν εἰς τούς ὑφ' ὑμᾶς Ἐφημερίους αἱ σχετικαί ὁδηγίαι ἵνα διά θερμῶν λόγων συστήσουν εἰς τούς πιστούς ὅπως συνεισφέρουν μετά φιλοτιμίας ὑπέρ τοῦ εἰρημένου σκοποῦ, ἐπισημανθῇ δέ ὅτι ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός ὑπηρετεῖ τό Ἱεραποστολικόν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν,

γ) κατατεθῇ τό συλλεγησόμενον ποσόν εἰς τόν ὑπ' ἀριθ. 146/55809003 Τραπεζικόν Λογαριασμόν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν παρά τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ,
IBAN: GR 02 0110 1460 0000 1465 5809 003
ὑπό τήν ἔνδειξιν «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», κατά δέ τά εἰθισμένα ἐνημερώσητε τήν Ἱεράν Σύνοδον καί τήν Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. περί τῆς πραγματοποιηθείσης καταθέσεως, ἀποστέλλοντες τό σχετικόν Γραμμάτιον Καταθέσεως τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ τῆς Τραπέζης διά τήν ἐνημέρωσιν τοῦ Λογιστηρίου τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ.
Ἐπειδή κατά τά τελευταῖα ἔτη παρατηρεῖται ὑστέρησις τῶν ἐσόδων τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τόσον ἐκ τῆς ἐτησίας δισκοφορίας, ὅσον καί ἐκ τῆς καταθέσεως τοῦ ἀναλογοῦντος ποσοῦ ἐκ τῶν τριμηνιῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἡ Ἱερά Σύνοδος παραγγέλλει τήν ἄνευ καθυστερήσεων κατάθεσιν τῶν ὡς ἄνω εἰσφορῶν, καθ’ ὅτι ἀποτελοῦν καί τό κατ’ οὐσίαν μοναδικόν ἔσοδον τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος