ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περὶ τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Συνεδρίου ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἑκατὸν (100) ἐτῶν κυκλοφορίας τοῦ Περιοδικοῦ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ"»
(4/9/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4435
Ἀριθ. Διεκπ. 1902
Ἀθήνησι τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2023Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 3078

Πρὸς
τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΣεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 24ης μηνὸς Αὐγούστου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν σχετικὴν ἐνημέρωσιν ἐκ μέρους τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καὶ Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.) περὶ τῆς ὀργανώσεως τοῦ Συνεδρίου ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἑκατὸν (100) ἐτῶν κυκλοφορίας τοῦ Περιοδικοῦ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ», ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ τὴν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐπὶ τῶν κάτωθι:
Ὡς γνωρίζετε, ἡ Τακτικὴ Σύγκλησις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας διεξαχθήσεται ἀπὸ 9ης ἕως 11ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισεν, οὐ τυχαίως, ὅπως τὴν αὐτὴν ἡμέραν τῆς λήξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ι.Σ.Ι. τῆς 11ης Ὀκτωβρίου καὶ ὥραν 6ην ἑσπερινὴν, ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀθηνῶν, πραγματοποιηθῇ ἡ ἐπίσημος ἐναρκτήριος τελετὴ τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς συστάσως τοῦ Περιοδικοῦ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ἵνα διευκολυνθῇ ἡ συμμετοχὴ καὶ παρουσία ὑμῶν. Τὴν ἐπίσημον ἔναρξιν τοῦ Συνεδρίου θά τιμήσωσι διὰ τῆς παρουσίας των ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καὶ ἡ Α.Ε. ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ἀναμένονται δὲ καὶ αἱ ἀπαντήσεις λοιπῶν Προκαθημένων καὶ Ἐκκλησιῶν.
Πέραν τούτων, ἡ παρουσία ἁπάντων ὑμῶν εἶναι συντελεστικὴ διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ περὶ οὗ ὁ λόγος Συνεδρίου, μετὰ τῆς ηὐξημένης ἐμβελείας ἣν σὺν τῷ χρόνῳ τοῦτο προσέλαβεν. Γνωρίζομεν ὑμῖν προκαταβολικῶς ὅτι, κατόπιν τῆς ἐναρκτηρίου πανηγυρικῆς τελετῆς, ἥτις, ὡς προανεφέρθη, ἀρχθήσεται τὴν 11ην Ὀκτωβρίου καὶ ὥραν 6ην ἑσπερινήν, αἱ ἐπιστημονικαὶ ἐργασίαι τοῦ Συνεδρίου διεξαχθήσονται κατὰ τὰς ἑπομένας ἡμέρας, 12ην, 13ην καὶ 14ην Ὀκτωβρίου, ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθηνῶν, καθ’ ἑκάστην ἀπὸ ὥρας 9.30 π.μ. ἄχρι 18.30 μ.μ. Περὶ τὴν μεσημβρίαν (13.3015.00 μ.μ.) θὰ παρέχηται γεῦμα εἰς πάντας τοὺς συνέδρους εἰς τοὺς χώρους τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Ἀθηνῶν.
Ἰδίᾳ δὲ τὴν 12ην Ὀκτωβρίου, ἐν τῇ αἰθούσῃ «Τριάντη» τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς, θὰ πραγματοποιηθῇ διὰ τὴν ἐπέτειον τῶν 100 ἐτῶν τοῦ Περιοδικοῦ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, συναυλία ὑπὸ τὸν τίτλον: «Γιὰ τὴν Οἰκουμένη». Θὰ περιλαμβάνῃ παραδοσιακὰ τραγούδια διεσκευασμένα διὰ συμφωνικὴν ὀρχήστραν εἰς πρώτην παγκοσμίαν ἐκτέλεσιν. Ἡ παραδοσιακὴ μουσικὴ τῆς Ἑλλάδος προσεγγίζεται ἐν συζεύξει πρὸς τὰς μουσικὰς παραδόσεις ἄλλων χωρῶν. Διετηρήθησαν αἱ μελωδικαὶ γραμμαὶ τῶν παραδοσιακῶν τραγουδιῶν, ἐντασσόμεναι εἰς μίαν ἰδιαιτέραν ἐνορχήστρωσιν διὰ συμφωνικὴν ὀρχήστραν τῇ συμμετοχῇ παραδοσιακῶν ὀργάνων, ἐγχωρίων καὶ μή, καί χορωδίας. Θὰ ὑπάρχῃ ἐπίσημος πρόσκλησις διὰ τὴν συναυλίαν. Οἱ ἐκ τῶν συνεργατῶν ὑμῶν ἢ πρόσωπα ὑπὸ τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἐπαρχίας ἢ ἄλλα πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἐπιθυμεῖτε μποροῦν νὰ παρακολουθήσουν δωρεὰν τὴν συναυλίαν, ἀρκεῖ νὰ δηλώσουν συμμετοχὴν εἰς τὴν σχετικὴν ἱστοσελίδα διὰ τὴν κράτησιν θέσεων:
https://www.ecclesia.gr/theologia100/
ἢ τηλεφωνικῶς εἰς τὸ τηλέφωνον: 2111824316 (μεταξὺ τῶν ὡρῶν: 7.30 π.μ.2.30 μ.μ.).
Τὸ Σάββατον 14ην Ὀκτωβρίου 2023, μετὰ τὴν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ παραθέσῃ ἐπίσημον δεῖπνον εἰς τοὺς Προκαθημένους ἢ ἐκπροσώπους τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοὺς ὁμιλητὰς τοῦ Συνεδρίου, εἰς τὸν χῶρον τῆς Λέσχης Ἀξιωματικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ.), ἐν τῇ Πλατείᾳ Παύλου Μελᾶ (Ρηγίλλης 1 & Βασιλίσσης Σοφίας).
Προσέτι, τὴν 15ην Ὀκτωβρίου ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀθηνῶν, τελεσθήσεται Θεία Λειτουργία καὶ περατωθήσεται ἐπισήμως τὸ Συνέδριον, παρουσίᾳ τῶν ἐνθάδε εὑρισκομένων διὰ τὸ Συνέδριον Προκαθημένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Οὕτω παρουσιάζεται δι’ ἡμᾶς ἅπαντας μία σπανία δυνατότης, ἤτοι νὰ παρίσταται συμπροσευχομένη σύσσωμος ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τοιοῦτον συλλείτουργον, γεγονὸς ὃ δηλώσει λαμπρῶς τὴν ἑνότητα ἡμῶν.
Ἐπὶ πλέον, τὴν Κυριακὴν 15ην Ὀκτωβρίου, περί ὥραν 13.00 μ.μ., θὰ παρατεθῇ γεῦμα, προσφερόμενον ὑπὸ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τὸ Θεολογικὸν Οἰκοτροφεῖον τῆς Ἁγίας Βαρβάρας (Δ/νσις: Ἐλ. Βενιζέλου 42 & Παπαφλέσσα, Ἁγ. Βαρβάρα, πλησίον Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγ. Βαρβάρας), διὰ τοὺς Σεβασμιωτάτους ἁγίους Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὁμιλητὰς τοῦ Συνεδρίου.
Σημειωτέον ὅτι διὰ τὴν εἴσοδον εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἀθηνῶν διὰ τὴν τελετὴν ἐνάρξεως τοῦ Συνεδρίου καὶ διὰ τὴν Συναυλίαν τῆς 12ης Ὀκτωβρίου ἐν τῇ αἰθούσῃ «Τριάντη» τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Ἀθηνῶν λίαν συντόμως λήψεσθε τὰς ὀνομαστικὰς ὑμῶν προσκλήσεις ἐκ τῆς Δ.Ι.Σ., ὡς καὶ τὸ τελικὸν Πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου.
Ἡ παρακολούθησις τῶν ἐπιστημονικῶν συνεδριῶν εἶναι ἐλευθέρα. Παρακαλεῖσθε δὲ ὅπως εἰς τὰς καθ’ ὑμᾶς Ἐπαρχίας ἐνημερώσητε τὸ ποίμνιον ὑμῶν περὶ τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Ἐπιστημονικοῦ τούτου Συνεδρίου καὶ διευκολύνητε παροτρύνοντες ὅσους ἐκ τῶν ἐνδιαφερομένων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐκ τοῦ ποιμνίου ὑμῶν βούλονται ὅπως παρακολουθήσωσι τὰς ἐργασίας αὐτοῦ. Εἰς τοιαύτην περίπτωσιν, θὰ ἦτο σημαντικὸν διὰ πρακτικοὺς λόγους (χωρητικότης ἀμφιθεάτρου καὶ αἰθουσῶν, γεύματα κ.τ.τ.) ὅπως οἱ ἐνδιαφερόμενοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ δηλώσωσι τὴν συμμετοχήν των εἴτε συμπληροῦντες τὸ ἔντυπον προεγγραφῆς εἰς τὴν ἱστοσελίδα:
https://www.ecclesia.gr/theologia100/theologia100_form.asp,
εἴτε τηλεφωνικῶς εἰς τὸ τηλέφωνον 2111824316 εἴτε ἠλεκτρονικῶς εἰς τὴν ἠλεκτρονικὴν διεύθυνσιν ἀλληλογραφίας (email):
synedrio2023@ecclesia.gr,
ἵνα ἐξυπηρετηθῇ πᾶς ἐνδιαφερόμενος.
Ἐπὶ δὲ τούτοις, κατασπαζόμενοι τὴν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Ζιχνῶν καὶ Νευροκοπίου Ἱερόθεος
† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος
† Ὁ Σερβίων καὶ Κοζάνης Παῦλος
† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† Ὁ Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν Μᾶρκος
† Ὁ Σταγῶν καὶ Μετεώρων Θεόκλητος
† Ὁ Μάνης Χρυσόστομος
† Ὁ Φθιώτιδος Συμεών
† Ὁ Λαρίσης καὶ Τυρνάβου Ἱερώνυμος
† Ὁ Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος
† Ὁ Περιστερίου Γρηγόριος

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος