ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Τροποποίησις σκοποῦ Περιαγωγῆς Δίσκου τῆς 14ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ὑπέρ τῶν πλημμυροπαθῶν ἀδελφῶν τῆς Θεσσαλίας»
(11/9/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4583
Ἀριθ. Διεκπ. 2046
Ἀθήνησι τῇ 11ῃ Σεπτεμβρίου 2023ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 4542/1993/7.9.2023 Συνοδικοῦ Ἐγ-κυκλίου Σημειώματος, μέ θέμα: «Περιαγωγή Δίσκου πρός οἰκονομικήν ἐνί-σχυσιν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Συνοδικῇ Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι λόγῳ τῶν καταστροφῶν τάς ὁποίας ὑπέστη ἡ περιοχή τῆς Θεσσαλίας ἐκ τῆς κατακλυσμιαίας πλημμυρίδος, ἡ περιαγωγή τοῦ ἀνωτέρω Δίσκου (14ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.), θά πραγματοποιηθῇ ὑπέρ τῶν πλημμυροπαθῶν ἀδελφῶν μας.
Τό συλλεγησόμενον ποσόν παρακαλοῦμεν ὅπως κατατεθῇ εἰς τόν ὑπ' ἀριθ. 139/296027-31 Τραπεζικόν Λογαριασμόν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν παρά τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ,
IBAN: GR 9401101390000013929602731
ὑπό τήν ἔνδειξιν «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ», πρός ταχίστην ἀ-ποστολήν αὐτοῦ εἰς τάς ἐχούσας ἀνάγκην ἐμπεριστάτους Ἱεράς Μητροπό-λεις τῆς Θεσσαλίας.
Ὅθεν, παρακαλεῖσθε ὅπως κατά τά εἰθισμένα ἐνημερώσητε τήν Ἱεράν Σύνοδον περί τῆς πραγματοποιηθείσης καταθέσεως, ἀποστέλλοντες τό σχε-τικόν Γραμμάτιον Καταθέσεως τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ τῆς Τραπέζης.
Τέλος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι περί τῆς νέας ἡμερομηνίας περιαγωγῆς τῆς Δισκοφορίας ὑπέρ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-δος ἐνημερωθήσεσθε δι’ Ἐγκυκλίου Σημειώματος ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος