ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί λειτουργίας του Συνοδικού Μεγάρου τον Αύγουστο
(20/6/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2940
Ἀριθ. Διεκπ. 1399 Ἀθήνῃσι 20ῇ Ἰουνίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός τήν
Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως διά τό τρέχον ἔτος 2023 τό Συνοδικόν Μέγαρον παραμείνῃ κλειστόν ἀπό 31ης Ἰουλίου ἕως καί 20ῆς Αὐγούστου, λόγῳ τῶν κανονικῶν ἀδειῶν τοῦ παρ’ Αὐτῇ προσωπικοῦ.
Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως μεριμνήσητε διά τήν ἔγκαιρον τακτοποίησιν τῶν ὑπηρεσιακῶν ὑμῶν θεμάτων τῶν ἀναφερομένων πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον.
Αὐτονόητον τυγχάνει ὅτι τά Γραφεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θά λειτουργοῦν μέ προσωπικόν ἀσφαλείας διά τάς ἐπικυρώσεις καί τυχόν τρέχοντα ἤ ἔκτακτα ὑπηρεσιακά ζητήματα.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος