ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί τῶν στοιχείων τῶν ἀποχωρησάντων δι’ οἱανδήποτε αἰτίαν ἐκ τῶν ὀργανικῶν θέσεων ἱεροκηρύκων, ἐφημερίων, διακόνων καί λαϊκῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων κατά τό παρελθόν ἔτος 2022
(17/7/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ

Πρωτ. 3571
Ἀριθ. Διεκπ. 1621
Ἀθήνησι τῇ 17ῃ Ἰουλίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς ἕδρας τωνΔιά τοῦ παρόντος καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ κοινοποιηθέντος πρός ὑμᾶς ὑπ’ ἀριθ. 1843/1539/4.7.2023 σεπτοῦ Συνοδικοῦ ἐγγράφου πρός τήν Γενικήν Γραμματείαν Θρησκευμάτων μέ θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων ἐφημερίων, ἱεροκηρύκων, διακόνων καί ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων», ἀποστέλλομεν ὑμῖν πρός συμπλήρωσιν τόν ἐπισυναπτόμενον Πίνακα, εἰς τόν ὁποῖον ὀφείλετε ὅπως καταγράψητε τάς ἀπό 1ης Ἰανουαρίου ἕως καί 31ης Δεκεμβρίου τοῦ παρελθόντος ἔτους 2022 γενομένας ἀποχωρήσεις ἱεροκηρύκων, ἐφημερίων, διακόνων καί λαϊκῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, μισθοδοτουμένων ὑπό τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ, εἰς τήν καθ’ ὑμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν.
Ὡς ἀποχώρησις νοεῖται ἡ συνταξιοδότησις, ἡ μετάθεσις εἰς ἑτέραν ἐκκλησιαστικήν Ἐπαρχίαν, ἡ προαγωγή (λ.χ. εἰς πρεσβύτερον ἤ ἐπίσκοπον), ἡ μετάταξις (λ.χ. εἰς θέσιν ἱεροκήρυκος), ἡ ἀπόλυσις, ἡ καθαίρεσις κ.λπ. καί ἡ ἐξ αὐτῆς κένωσις τῆς ὀργανικῆς θέσεως (ἐφημερίου, διακόνου κ.ο.κ.). Σημειωτέον ὅτι ἡ ἀπόσπασις ἐφημερίου, τῇ ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς Ἱεράν Μητρόπολιν τοῦ ἐξωτερικοῦ δέν θεωρεῖται ἀποχώρησις.
Τά συλλεγησόμενα στοιχεῖα θά ἀποσταλοῦν πρός τήν Γενικήν Γραμματείαν Θρησκευμάτων, ἵνα αἱ ἐκ τῶν ἀποχωρησάντων κληρικῶν καί λαϊκῶν προκύψασαι κεναί ὀργανικαί θέσεις, καλυφθῶσιν ἐντός τοῦ τρέχοντος ἔτους 2023 κατά τήν ἀναλογίαν 1 πρόσληψις πρός 1 ἀποχώρησιν, συμφώνως τῷ νόμῳ.
Διευκρινίζεται ὅτι τό αἴτημα τοῦτο διά τήν κάλυψιν τῶν κενωθεισῶν ἐκ τῶν ἀποχωρησάντων θέσεων, τυγχάνει ἄνεξάρτητον τοῦ αἰτήματος διά τήν κάλυψιν τοῦ συνόλου τῶν κενῶν ὀργανικῶν θέσεων κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, περί τοῦ ὁποίου ἀπεστάλησαν ἤδη οἱ σχετικοί Πίνακες πρός τό Ὑπουργεῖον Παιδείας, Θρησκευμάτων καί Ἀθλητισμοῦ.
Ὄθεν, καλεῖσθε ὅπως ἀποστείλητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ συμπεπληρωμένον τόν σχετικόν Πίνακα τό ἀργότερον ἕως τήν 12ην μεσημβρινήν τῆς προσεχοῦς Τετάρτης 19ης Ἰουλίου ἐ.ἔ.
Ἡ ἀποστολή θά γίνῃ μόνον ἠλεκτρονικῶς, εἰς τάς διευθύνσεις ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου ecclesia.protocol@gmail.com καί arxigrammateia@gmail.com.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος


Κοινοποίησις:
Διεύθυνσιν Προσωπικοῦ Ἱερᾶς Συνόδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ........................................................

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ

Ἀριθ. Πρωτ.
Ἐν ....................................... τῇ ...../7/2023


Πρός
τήν Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(ecclesia.protocol@gmail.com, arxigrammateia@gmail.com)


Εὐσεβάστως προαγόμενοι ἀποστέλλομεν ὑμῖν διά τοῦ παρόντος, εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 3571/1621/17.7.2023 σεπτοῦ Ὑμετέρου Ἐγκυκλίου Σημειώματος, τόν ὡς κάτωθι Πίνακα, ἀφορῶντα εἰς τά στοιχεῖα τῶν ἀποχωρησάντων ἀπό 1ης Ἰανουαρίου ἕως 31ης Δεκεμβρίου 2022 δι’ οἱανδήποτε αἰτίαν ἐκ τῶν ὀργανικῶν θέσεων ἱεροκηρύκων, ἐφημερίων, διακόνων καί λαϊκῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ Ὑμᾶς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ 11 ΕΩΣ 31122022
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ

............................ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

......................... ΔΙΑΚΟΝΩΝ

....................... ΕΚΚΛ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

........................................

Ἐπί τούτοις διατελοῦμεν,
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ