ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ὑποβολή ὑπευθύνων δηλώσεων ὑπό τῶν μισθοδοτουμένων ὑπό τοῦ Δημοσίου κληρικῶν τῶν λαμβανόντων μισθόν ἤ σύνταξιν ἐξ ἑτέρας θέσεως τοῦ Δημοσίου Τομέως
(26/6/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3023
Ἀριθ. Διεκπ. 1480 Ἀθήνησι, τῇ 26ῃ Ἰουνίου 2023


Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΔιά τοῦ παρόντος κοινοποιοῦμεν ὑμῖν τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 35791/9.6.2023 ἔγγραφον τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου μέ θέμα: «Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων ν. 1256/1982, επικαιροποίηση εγκυκλίου», μετά τῶν συνημμένων αὐτῷ ὑποδειγμάτων ὑπευθύνου δηλώσεως καί πινάκων προσθέτων ἀμοιβῶν, καί παρακαλοῦμεν ὅπως κοινοποιήσητε αὐτά ὡς οἷόν τε τάχιον εἰς τούς παρ' ὑμῖν κληρικούς, οἵτινες κατέχουν καί δευτέραν θέσιν εἰς τόν Δημόσιον Τομέα ἤ εἶναι συνταξιοῦχοι, ὡς καί εἰς τούς παρ' ὑμῖν ὑπευθύνους ἐκκαθαρίσεως μισθοδοσίας, προκειμένου νά προβοῦν, ἐντός τοῦ πρώτου 15νθημέρου μηνός Ἰουλίου, εἰς τάς ὑπό τοῦ νόμου προβλεπομένας ἐνεργείας, ὡς περιγράφονται ἀναλυτικῶς εἰς τό ὡς ἄνω ἔγγραφον.

Συγκεκριμένως, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 2 τοῦ ν. 1256/ 1982, «Οι λειτουργοί ή υπάλληλοι ή μισθωτοί του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του παρόντος που κατέχουν δεύτερη θέση ή έχουν και δεύτερη απασχόληση, οφείλουν το α΄ 15νθήμερο κάθε Ιανουαρίου και Ιουλίου να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ... στην αρμόδια υπηρεσία και μονάδα προσωπικού και των δύο τυχόν κατεχομένων θέσεων, ή απασχολήσεών τους, που διαβιβάζεται για το σχετικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο». Διευκρινίζεται δε, ὅτι εἰς τήν ὑποχρέωσιν ταύτην ὑπάγονται καί οἱ συνταξιοῦχοι, οἵτινες ἔχουν διορισθῇ ὡς κληρικοί καί μισθοδοτοῦνται ὑπό τοῦ Δημοσίου.

Περαιτέρω, αἱ ὡς ἄνω ὑπεύθυνοι δηλώσεις δέον ὅπως διαβιβασθοῦν πρός τό Ἐλεγκτικόν Συνέδριον ὑπό τοῦ φορέως τῆς κυρίας θέσεως τῶν ὑπόχρεων· οἱ δέ ἁρμόδιοι ἐκκαθαρισταί ὀφείλουν ὅπως παρακρατοῦν ἐκ τῆς μισθοδοσίας τῶν δικαιούχων τά ποσά, ἅτινα ὑπερβαίνουν κατά περίπτωσιν τά ὑπό τῆς κειμένης νομοθεσίας θεσπισθέντα ὅρια.

Ὅθεν, ἐπειδή αἱ ὡς ἄνω ὑποχρεώσεις ἔχουσι πάγιον χαρακτῆρα καί ἅπτονται τῆς διαχειρίσεως πιστώσεων τοῦ Δημοσίου, παρακαλοῦμεν διά τήν πιστήν, εὐσυνείδητον καί ἐπακριβῆ ἐκπλήρωσιν αὐτῶν.

Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς☩ Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος