ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Προγραμματισμός προσλήψεων ἐφημερίων, ἱεροκηρύκων, διακόνων καί ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων
(19/6/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1943
Ἀριθ. Διεκπ. 1365 Ἀθήνησι, τῇ 19ῃ Ἰουνίου 2023


Πρός τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
καί τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Στίς ἕδρες των

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12.6.2023, σᾶς ἀποστέλλουμε τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 43810/Θ1/13.4.2023 ἔγγραφο τῆς Γε-νικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων περί τοῦ ὡς ἄνω θέματος, καθώς καί σχετικούς πίνακες, καί παρακαλοῦμε νά συμπληρωθοῦν κα-ταλλήλως καί νά ἀποσταλοῦν μέ ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο στήν Διεύθυνση Προσωπικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (arxigrammateia@gmail.com) ἕως τήν ἐρχόμενη Παρασκευή 23η Ἰουνίου.

Διευκρινίζεται ὅτι, λόγῳ τυχόν μεταβολῶν ἀπό τῆς 15.2.2023, ἡμέρας ἀναφορᾶς τῶν διαπιστωτικῶν πράξεων κατατάξεως τῶν μισθοδοτουμένων ἀπό τό Δημόσιο κληρικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, στήν ὑπό στοιχεῖο (2) στήλη κάθε πίνακα πρέπει νά τεθεῖ, κατά περίπτωση, ὁ πραγματικός ἀριθμός τῶν σήμερα κατεχόντων ὀργανική θέση τοῦ Π.Δ. 14/2023.

Τέλος, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στίς δεσμευμένες κενές θέσεις τῶν παρελθόντων δύο ἐτῶν (2021 καί 2022), αὐτές ἀφοροῦν σέ πιστώσεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν μέν κατανεμηθεῖ, ἐκκρεμεῖ ὡστόσο ὁ διορισμός ἐφημερίων ἤ ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

☩ Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος