ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Σύγκλησις Ζ´ Πανελληνίου Συνεδρίου τῶν Ὑπευθύνων Ἱερέων Νεότητος καί Κατηχητῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(20/6/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2814
Ἀριθ. Διεκπ. 1412
Ἀθήνησι τῇ 20ῇ Ἰουνίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν προτάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν τήν διοργάνωσιν τοῦ Ζ´ Πανελληνίου Συνεδρίου τῶν Ὑπευθύνων Ἱερέων Νεότητος καί Κατηχητῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔχοντος θέμα: «Ἡ βία ὡς ἀνθρωπολογικό πρόβλημα. Ἡ ὀρθόδοξη θεώρηση».
Τό εἰρημένον Συνέδριον θά πραγματοποιηθῇ εἰς τάς κατασκηνωτικάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, εἰς Καινούργιον Λοκρίδος, ἀπό 31ης Αὐγούστου ἕως 3ης Σεπτεμβρίου 2023, συμφώνως τῷ συνημμένῳ προγράμματι.
Ὁ ἀριθμός τῶν συμμετεχόντων δι᾿ ἑκάστην Ἱεράν Μητρόπολιν ὁρίζεται εἰς δύο (2) πρόσωπα. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν τήν ἐκπροσώπησιν διά περισσοτέρων συμμετεχόντων, παρακαλοῦνται ὅπως ἐπικοινωνήσουν μετά τοῦ Γραφείου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος.
Σημειωθήτω ὅτι τά μέν ἔξοδα φιλοξενίας τῶν συμμετεχόντων Συνέδρων θά καλυφθοῦν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς φιλοξενούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, τά δέ ὁδοιπορικά ἔξοδα μεταβάσεως καί ἐπιστροφῆς αὐτῶν ὑπό τῶν ἑκασταχοῦ Ἱερῶν Μητροπόλεων.
Πρός δέ τούτοις, διαπέμπομεν ὑμῖν τήν συνημμένην σχετικήν αἴτησιν συμμετοχῆς τῶν ὑμετέρων ἐκπροσώπων εἰς τό ὡς ἄνω διοργανωθησόμενον Συνέδριον, παρακαλοῦντες ὅπως ὑποβάλητε αὐτήν δεόντως συμπεπληρωμένην τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ἠλεκτρονικῶς εἰς τάς διευθύνσεις:
ecclesia.protocol@gmail.com καί archpolyk@yahoo.gr
τό ἀργότερον ἕως τῆς Παρασκευῆς 4ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., συνοδευομένην, κατά τήν τάξιν, ὑπό διαβιβαστικοῦ ἐγγράφου τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου.
Διά πλείονας πληροφορίας δύνασθε ὅπως ἀπευθύνησθε εἰς τήν Γραμματείαν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος (κιν. 6977.500.152, τηλ. 210.72.72.233).Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος