ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Υπηρεσιακό σημείωμα (εν όψει της συνάξεως του προϋπολογισμού για το 2024)
(5/7/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3389
Διεκπ. 1551
Αθηνησι τη‚ 5ῃ Ἰουλίου 2023ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τάς Συνοδικάς Ἐπιτροπάς, Ὑποεπιτροπάς
καί λοιπάς Συνοδικάς Ὑπηρεσίας
Π α ρ' ἡ μ ῖ ν


Ἐν ὄψει τῆς συντάξεως τοῦ Προϋπολογισμοῦ τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, τῶν Εἰδικῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, τῶν Συνοδικῶν Ὑποεπιτροπῶν καί τῶν λοιπῶν Συνοδικῶν Ὑπηρεσιῶν διά τό προσεχές οἰκονομικόν ἔτος 2024, ἡ Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν ἀπέστειλε σχέδιον ἐντύπου διά τήν σύνταξιν τοῦ Προϋπολογισμοῦ, ἵνα συμπληρωθῇ τοῦτο καί ἀποσταλῇ συνοδευόμενον ὑπ’ ἐγγράφου σημειώματος καί ἀναλυτικῆς Ἐκθέσεως τῶν προβλεπομένων δαπανῶν ἀνά Κ.Α.Ε.
Ὁ καταρτισθησόμενος Προϋπολογισμός δέον ὅπως στηρίζηται εἰς πραγματικάς ἐκτιμήσεις περί τῶν προβλεπομένων δαπανῶν καί τῶν δραστηριοτήτων καί οὐχί εἰς στοιχεῖα λαμβανόμενα ἐκ προηγουμένων οἰκονομικῶν ἐτῶν.
Ὅθεν, παρακαλεῖσθε ὅπως καταρτίσητε τόν Προϋπολογισμόν διά τό προσεχές οἰκονομικόν ἔτος 2024 καί ὑποβάλητε τοῦτον μετά τῶν αἰτηθέντων ὑπό τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. στοιχείων ἕως καί τῆς 5ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος