ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀποστολῆς τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3076 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου»
(21/6/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3078
Διεκπ. 1438
Αθηνησι τη‚ 21ῃ Ἰουνίου 2023


Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Ἐκ Συνοδικῶν Ἀποφάσεων, ληφθεισῶν ἐν ταῖς Συνεδρίαις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης μηνός Μαΐου καί 13ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε τήν ὑπ' ἀριθ. 3076/21.6.2023 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔχουσα θέμα: «Περί τῆς ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου πιστῆς τηρήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως κατά τήν Θεία Λατρεία», καί παρακαλοῦμεν διά τήν διαβίβασιν αὐτῆς πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον τῆς καθ’ ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας, πρός μελέτην καί ἐφαρμογήν.
Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος