ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τοῦ τρόπου προσκλήσεως Ἀρχιερέων ἑτέρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν»
(27/6/2023).

Πρωτ. 2623
Ἀριθ. Διεκπ. 1498
Ἀθήνησι τῇ 27ῃ Ἰουνίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἰδοῦσα τήν ἀπό 31ης Αὐγούστου 2017 Ἀπόφασιν Αὐτῆς, κοινοποιηθεῖσαν ὑμῖν διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 4214/1868/8.9.2017 Ἐγκυκλίου Σημειώματος Αὐτῆς, μέ θέμα: «Περί τῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος Ἱεροπραξιῶν Κληρικῶν ἐξ ἑτέρου Ἐκκλησιαστικοῦ Κλίματος», ἀπεφάσισεν ὅπως ἐπισημάνῃ ὅτι ἡ ὡς ἄνω Ἀπόφασις ἀφορᾷ καί εἰς τάς περιπτώσεις προσκλήσεως Ἀρχιερέων ἑτέρων τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρός συμμετοχήν αὐτῶν εἰς λατρευτικάς καί ἑτέρας ἐκδηλώσεις ἐν τῷ κλίματι τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ὅθεν, καί ἐφ’ ὅσον προτίθεσθε νά προσκαλέσητε Ἀρχιερεῖς ἐκτός τοῦ κλίματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ὑμετέραν Ἐπαρχίαν, παρακαλοῦμεν ὅπως τό σχετικόν αἴτημα ὑποβάλληται γραπτῶς τῇ Διαρκῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, κατά τήν τάξιν, διά τήν παροχήν τῆς σχετικῆς ἐγκρίσεως.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος
Κοινοποίησις:
Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων