ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀποστολῆς τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2904/2010 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, ἔχουσα θέμα: "Περί τῆς κανονικῆς καταστάσεως τῶν συνταξιούχων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος"»
(16/6/2023).

Πρωτ. 876
Διεκπ. 1346
Αθηνησι τη‚ 16ῃ Ἰουνίου 2023Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ὑπενθυμίσῃ ὑμῖν, διά τοῦ παρόντος, τήν ἐπισυναπτομένην ὑπ’ ἀριθ. 2904/2010 Συνοδικήν Ἐγκύκλιον, ἵνα αὕτη κοινοποιηθῇ πρός ἅπαντας τούς παρ’ ὑμῖν Κληρικούς, ἐν ἐνεργείᾳ καί συνταξιούχους, πρός ἀκριβῆ τήρησιν.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 0 4

Πρωτ. 3265
Διεκπ. 1995
Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 2010

Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

ΘΕΜΑ : «Περί τῆς κανονικῆς καταστάσεως τῶν Συνταξιούχων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ κατά τήν Συνεδρίαν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας Σεπτεμβρίου 2010, καί κατόπιν ἀναφορῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν διαπυνθανομένων περί θεμάτων ἐπί τῆς κανονικῆς καταστάσεως τῶν Συνταξιούχων Κληρικῶν, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ὑπομνήσῃ ὑμῖν τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2632/1997 Ἐγκύκλιον Αὐτῆς (ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 500/575/16.5.1997), ἥτις εἰσέτι ἐξακολουθεῖ ἰσχύουσα ὡς ἔχει καί ἀποστέλλεται συνημμένως.

Εἰδικώτερον, ὑπομιμνήσκεται ὅτι οἱ Συνταξιοῦχοι Κληρικοί ὑπάγονται κανονικῶς εἰς τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Μητροπολίτου, εἰς ὅν ὑπήγοντο καί πρό τῆς Συνταξιοδοτήσεώς των, πρός ὅν δέον ὅπως ἔχωσι τήν κανονικήν αὐτῶν ἀναφοράν καί ἐκ τοῦ ὁποίου δέον ὅπως λαμβάνωσι τήν νενομισμένην εὐλογίαν καί ἄδειαν πρός ἐπιτέλεσιν τῶν τῆς Ἱερωσύνης. Εἰς περίπτωσιν τελέσεως οἱασδήποτε Ἱεροπραξίας ὑπό Συνταξιούχου Κληρικοῦ, ἐάν μέν οὗτος τυγχάνει τῆς Αὐτῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κατόπιν γνώσεως τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως, συνεννοεῖται μετά τῶν Ἐφημερίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐν ᾧ τελεσθήσεται ἡ Ἱεροπραξία, ἐάν δέ προέρχηται ἐξ ἑτέρας Ἱερᾶς Μητροπόλεως, δέον ὅπως ᾖ ἐφωδιασμένος μετά τῶν ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων προβλεπομένων Συστατικῶν Γραμμάτων τοῦ οἰκείου αὐτοῦ Ποιμενάρχου, ἐξαιτούμενος τήν ἄδειαν τοῦ ἐπιχωρίου, ἄνευ γνώσεως καί ἀδείας τοῦ ὁποίου οὐδέν δικαιοῦται ἵνα ἐπιτελέσῃ. Ἐν περιπτώσει ἐπαναδιορισμοῦ Συνταξιούχου Κληρικοῦ εἰς ἑτέραν Ἱεράν Μητρόπολιν, ὁ μέλλων διορίσαι τοῦτον Μητροπολίτης, αἰτούμενος τήν κανονικήν συγκατάθεσιν τοῦ Μητροπολίτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐξ ἧς προέρχεται ὁ Συνταξιοῦχος, ἐξαιτεῖται ἐν ταὐτῷ τό Κανονικόν αὐτοῦ Ἀπολυτήριον μετά τοῦ Ἀτομικοῦ Φακέλλου αὐτοῦ. Αὐτονόητον τυγχάνει ὅτι Συνταξιοῦχος Κληρικός ἱεροπρακτῶν ἐν ἑτέρᾳ Ἱερᾷ Μητροπόλει, ἄνευ γνώσεως καί ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου, τελεῖ τό κανονικόν ἀδίκημα τῆς εἰσπηδήσεως καί κολάζεται ἀναλόγως ὑπό τῶν ἁρμοδίων Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος
† Ὁ Καστορίας κ. Σεραφείμ
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητος
† Ὁ Κασσανδρείας κ. Νικόδημος
† Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ
† Ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος
† Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος
† Ὁ Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος
† Ὁ Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος
† Ὁ Νέας Σμύρνης κ. Συμεών

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ἀρχιμ. Μᾶρκος Βασιλάκης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον

16.6.2023
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος