ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«ΛΓ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας»
(30/5/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ. Επίσης δείτε το «Δελτίο Συμμετοχής».)


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης Μαΐου ἐ.ἔ., ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν ὅτι ἀπό 31ης Ὀκτωβρίου ἕως 2ας Νοεμβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποιηθήσεται εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, τῇ πρόφρονι ἀνταποκρίσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ἡ «ΛΓ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», ἔχουσα ὡς θέμα «Παλαιά Διαθήκη: Ἀμφισβητήσεις, παρερμηνεῖες καί πολεμική», διοργανουμένη ὑπό τῆς παρ᾿ ἡμῖν Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων.

Ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἀρτιωτέρας διοργανώσεως τῆς ἐν λόγῳ Συνδιασκέψεως, γνωρίζομεν ὑμῖν τά ἀκόλουθα:

1. Ὁ συντονισμός τοῦ Προγράμματος τῆς Συνδιασκέψεως ἀνετέθη τῇ καθ' ἡμᾶς Συνοδικῇ Ἐπιτροπῇ ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῷ Γραμματεῖ αὐτῆς Αἰδεσιμολογιωτάτῳ Πρωτοπρεσβυτέρῳ κ. Κυριακῷ Τσουρῷ, πρός ὅν δύνασθε ὅπως ἀπευθύνησθε διά πᾶσαν πληροφορίαν (τηλ. 210.72.72.240 – 3, Fax 210.72.72.244 καί email: aireseis@gmail.com, κινητόν: 697.423.5628).

2. Διά τήν ἐξασφάλισιν πληρεστέρας καί συστηματικωτέρας συνεργασίας καί ἐνημερώσεως ἐνδείκνυται ἡ παρουσία τοῦ μονίμου Ἐντεταλμένου ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τάς Συνδιασκέψεις ταύτας, ὅστις, ἕνεκα τῆς συνεχοῦς ἐνασχολήσεως αὐτοῦ ἐπί τοῦ εἰδικοῦ τούτου καί σημαντικοῦ ποιμαντικοῦ τομέως, δύναται νά ἐνημερώνηται καί νά ἐνημερώνῃ ἁρμοδίως ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ αὐτοῦ διά τήν οὐσιαστικήν ἀξιοποίησιν τῶν Πορισμάτων τῶν Συνδιασκέψεων, καί νά συνεργάζηται μετά τοῦ Γραφείου τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς.

3. Προκειμένου νά ἐξασφαλισθῇ ἡ διαμονή τῶν Συνέδρων εἰς Ξενοδοχεῖον, ἕκαστος τῶν Ἐντεταλμένων δέον ὅπως ἀποστείλῃ δι᾿ ὑμῶν, ἀνυπερθέτως μέχρι τῆς 8ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., συμπεπληρωμένον τό συνημμένον «Δελτίον Συμμετοχῆς» αὐτοῦ. Δεδομένης τῆς περιωρισμένης δυνατότητος φιλοξενίας, εἶναι πρόδηλον ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά γίνουν δεκτοί συνοδοί τῶν Ἐντεταλμένων. Οἱ Ἐντεταλμένοι θά φιλοξενηθοῦν εἰς δίκλινα δωμάτια, ἀποκλειομένης τῆς φιλοξενίας αὐτῶν εἰς μονόκλινα.

4. Τά ἔξοδα διαμονῆς θά καταβληθοῦν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς διατροφῆς θά βαρύνουν τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πειραιῶς, ἡ ὁποία προθύμως ἀπεδέχθη τήν κάλυψιν τῆς δαπάνης αὐτῆς, τά δέ ἔξοδα μετακινήσεως τῶν Ἐντεταλμένων εἰς Πειραιᾶ, βαρύνουν τάς κατά τόπους Ἱεράς Μητροπόλεις.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Συνημμένον: Δελτίον Συμμετοχῆς