ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐνημέρωσις περί θεμάτων τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀθλητισμοῦ»
(15/5/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2200
Ἀριθ. Διεκπ. 1024 Ἀθήνησι τῇ 15ῃ Μαΐου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 3/5.4.2023 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀθλητισμοῦ, δι’ οὗ ὑποβάλλει προτάσεις τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπιτροπῆς, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως:

1. Τελεῖται κατ’ ἔτος, κατά μῆνα Δεκέμβριον καί πρό τῶν Χριστουγέννων, πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου (πλησίον τοῦ ἱστορικοῦ Παναθηναϊκοῦ Σταδίου) τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, δι’ ἅπαντας τούς ἀθλητάς, προπονητάς καί ἀθλητικούς παράγοντας, ἐπί τῷ τέλει τῆς πνευματικῆς ἐνισχύσεως αὐτῶν.

Τό αὐτό δύνασθε νά πράξητε καί ὑμεῖς εἰς τήν ὑμετέραν Ἐπαρχίαν, κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν ὑμῶν κρίσιν.

2. Παράσχητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ στοιχεῖα περί: α) τῶν ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ὑμῶν σχετικῶν πρός τόν ἀθλητισμόν δραστηριοτήτων καί β) περί τῶν παρ’ ὑμῖν διακονούντων Κληρικῶν κεκτημένων πτυχίον ΤΕΦΑΑ.

Τά ἀνωτέρω στοιχεῖα παρακαλοῦμεν ὅπως ἀποσταλοῦν τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ἕως τῆς Παρασκευῆς 30ῆς Ἰουνίου ἐ.ἔ.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος