ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Τέλεσις Ἐξοδίου Ἀκολουθίας χριστιανοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ δόγματος εἰς Ὀρθόδοξον Ἱερόν Ναόν Κοιμητηρίου»
(15/5/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1945
Ἀριθ. Διεκπ. 1019
Ἀθήνησι τῇ 15ῃ Μαΐου 2023Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 174/ΓΓΘ/13.4.2023 κοινοποιηθέντος τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ἐγγράφου τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων Ἀξιοτίμου κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, δι’ οὗ διαβιβάζεται ἡ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 2258/23/1/155/ 3/27.3.2023 ἐπιστολή τοῦ ἐν Ἀθήναις Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Θεοδώρου Κοντίδου, περί δυσκολιῶν τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζουν οἱ ἐν Ἑλλάδι Ρωμαιοκαθολικοί εἰς τήν ποιμαντικήν τῶν φυλακισμένων, ἰδιαιτέρως εἰς τάς φυλακάς Κορυδαλλοῦ, ὡς καί εἴς τινα κοιμητήρια τῶν Ἀθηνῶν, εἰς ἅ δέν ἐπιτρέπεται, συμφώνως τῇ ὡς ἄνω ἐπιστολῇ, ἡ ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν τέλεσις Ἐξοδίου Ἀκολουθίας εἰς χριστιανούς Ρωμαιοκαθολικοῦ δόγματος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ὑπενθυμίσῃ ὑμῖν προγενεστέρας Ἀποφάσεις Αὐτῆς, ἤτοι ὅτι ἐπιτρέπεται ἡ τέλεσις Ἐξοδίου Ἀκολουθίας Ρωμαιοκαθολικῶν χριστιανῶν ὑπό Ρωμαιοκαθολικοῦ ἱερέως εἰς Ὀρθόδοξον Ναόν δημοτικῶν ἤ ἑτέρων κοιμητηρίων, ἐφ' ὅσον δέν ὑφίσταται Ναός Ρωμαιοκαθολικοῦ δόγματος εἰς τό κοιμητήριον, ἀποκλειομένης τῆς χρήσεως τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν, παραγγέλλομεν τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος