ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Λῆξις Μαθημάτων Κατηχητικῶν Σχολείων»
(7/4/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1698
Αριθ. Διεκπ. 801
Αθηνησι τη‚ 7ῃ Ἀπριλίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ὁρίζεται ὡς ἡμέρα λήξεως τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Ἐνοριακῶν Νεανικῶν Συναντήσεων ὅλων τῶν βαθμίδων διά τήν παροῦσαν ἱεραποστολικήν περίοδον ἡ 14η μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος.

Πρός τούτοις διευκρινίζομεν ὅτι παρέχεται ὑμῖν ἡ δυνατότης προσδιορισμοῦ καί ἑτέρας ἡμερομηνίας ὡς καταληκτικῆς τῶν ὡς εἴρηται συναντήσεων κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντορικήν ὑμῶν κρίσιν καί ἐφ᾿ ὅσον ἐπιβάλλουν αὐτό αἱ κατά τόπους ὑφιστάμεναι ποιμαντικαί ἀνάγκαι.

Αἱ ἐπί τῇ λήξει τῆς ἱεραποστολικῆς περιόδου καθιερωμέναι ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις παρακαλοῦμεν ὅπως διεξαχθῶσι μετά τῆς προσηκούσης ἐπιμελείας καί λαμπρότητος ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐξάρσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς Κατηχητικῆς Διακονίας καί τῆς περαιτέρω ἐνθαρρύνσεως τῶν νέων.

Ὡσαύτως, ἡ Ἱερά Σύνοδος προτείνει εἰς τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως ἀπευθύνωσι σχετικόν Μήνυμα πρός τούς μαθητάς τῶν πανελλαδικῶν ἐξετάσεων.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος