ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἰσχύος τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 140 παρ. 2 καί 4 τοῦ ν. 4823/2021»
(10/4/2023).

Πρωτ.1670
Διεκπ. 814
Αθηνησι τη‚ 10ῃ Ἀπριλίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τό, εἰς ἀπάντησιν τοῦ ἐπισυναπτομένου τῷ παρόντι ὑπ’ ἀριθ. 1411/610/20.3.2023 Συνοδικοῦ ἐγγράφου, ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 38109/Θ2/31.3.2023 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματεί-ας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἀπεφάσισεν ὅπως τοῦτο μέν διαβιβάσῃ ὑμῖν τήν ὡς εἴρηται ἀπάν-τησιν τοῦ Ὑπουργείου, γνωρίζουσα ὑμῖν ὅτι ἕως τῆς 31.12.2025 δέν τίθεται ὡς προϋπόθεσις διορισμοῦ κληρικοῦ εἰς ὀργανικάς θέσεις Ἐνοριῶν χωρίων ἤ πόλεων πληθυσμοῦ ἕως 40.000 κατοί-κων ἡ κτῆσις διπλώματος μαθητείας ἐκ τῶν μελλουσῶν νά λειτουργήσουν Σχολῶν Μαθητείας Ὑποψηφίων Κληρικῶν (Σ.Μ.Υ.Κ.), τοῦτο δέ ἐνημερώσῃ ὑμᾶς ὅτι παρακολουθεῖ τό ζήτημα καί θά ἐπανέλθῃ σχετικῶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος