ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί διεξαγωγῆς Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Συνεδρίου ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν (100) ἐτῶν κυκλοφορίας τοῦ Περιοδικοῦ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ"»
(17/3/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 656
Ἀριθ. Διεκπ. 601
Ἀθήνησι τῇ 17ῃ Μαρτίου 2023


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 3073


Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΣεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν σχετικήν ἐνημέρωσιν ἐκ μέρους τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καί Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.) περί ὀργανώσεως Συνεδρίου ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν (100) ἐτῶν κυκλοφορίας τοῦ Περιοδικοῦ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ», ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ὅτι ἐνέκρινεν τήν διοργάνωσιν Θεολογικοῦ Συνεδρίου μέ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία ἐν πορείᾳ στήν «ἄυλη πραγματικότητα» τῆς ὕστερης νεωτερικότητας», ἀπό 11ης ἕως 15ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἐν Ἀθήναις. Εἶναι ἀξιοσημείωτον ὅτι διά πρώτην φοράν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος λαμβάνει τήν πρωτοβουλίαν διά τήν διεξαγωγήν Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Συνεδρίου τοιαύτης ἐμβελείας καί τοιαύτης ρηξικελεύθου θεματικῆς.

Τό περιοδικόν τοῦτο ἐξεδόθη τό πρῶτον ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χρυσοστόμου τοῦ Παπαδοπούλου, ἐν ἔτει 1923, ἵνα παράσχῃ καί τοῖς παρ’ ἡμῖν θεολόγοις τάς ἀφορμάς καί τά μέσα πρός δημοσίευσιν τῶν ἐπιστημονικῶν αὐτῶν πονημάτων καί μελετῶν. Οὕτω συνέβαλε τά μέγιστα εἰς τήν καλλιέργειαν τῶν θεολογικῶν Γραμμάτων καί ἐξειλίχθη εἰς τό ἐγκυρότερον ἐπιστημονικόν περιοδικόν τῆς ἑλληνικῆς Θεολογίας.
Ἡ Θεολογία εἶναι πρωταρχικόν μέλημα τῆς Ἐκκλησίας. Δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία, ἡ ὁποία νά μή θεολογῇ εἰς κάθε ἐποχήν. Ἐάν ἀνατρέξωμεν εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας ὅλοι οἱ μεγάλοι θεολόγοι Αὐτῆς ἦσαν Ἱεράρχαι, γεγονός τό ὁποῖον φανερώνει τήν ἄρρηκτον σύνδεσιν τοῦ ἐπισκοπικοῦ λειτουργήματος καί τῆς ὀρθοτομήσεως τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας καί τοῦ αὐθεντικοῦ περί Θεοῦ λόγου. Αὐτό τό μέλημα τῶν Ἱεραρχῶν ἐνισχύεται ἰδιαιτέρως εἰς τήν σύγχρονον ἐποχήν, κατά τήν ὁποίαν αἱ προκλήσεις τῶν ἐπιστημονικῶν ἐξελίξεων, τῆς τεχνολογικῆς προόδου καί τῆς ψηφιακῆς «πραγματικότητος» ὁδηγοῦν εἰς συνθήκας ρευστότητος καί πολλαπλῶν μεταβολῶν, καλουμένου τοῦ ἑκασταχοῦ Ἐπισκόπου ὅπως ἀνταποκριθῇ εἰς αὐτάς καί δώσῃ ἀπαντήσεις.

Ἐνώπιον αὐτῶν τῶν περιπλόκων ζητημάτων, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας ἔχει πρώτιστα εὐθύνην καί ἀποστολήν νά ἑρμηνεύῃ αὐθεντικῶς καί νά ἀναγγέλλῃ τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ εἰς τήν ἑκάστοτε ἱστορικήν καί πολιτισμικήν πραγματικότητα. Αὐτός εἶναι καί ὁ στόχος, τόν ὁποῖον ἐπιδιώκεται νά ὑπηρετήσῃ τό διοργανούμενον Συνέδριον.

Βάσει τῆς ἀπό 5ης μηνός Σεπτεμβρίου 2022 Ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ σύνθεσις τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου ἔχει ὡς ἑξῆς:
Πρόεδρος: Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος
Ἀντιπρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Ἀναπληρωτής Πρόεδρος τῆς Δ.Ε. τῆς Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.
Μέλη:
α) Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος, Μέλος τῆς Δ.Ε. τῆς Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.,
β) Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος, Μέλος τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 166ης Συνοδικῆς Περιόδου,
γ) Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος, Μέλος τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 166ης Συνοδικῆς Περιόδου,
δ) Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, σύν Θεῷ Μέλος τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 167ης Συνοδικῆς Περιόδου,
ε) Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, σύν Θεῷ Μέλος τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 167ης Συνοδικῆς Περιόδου καί
στ) Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Φιλόθεος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Γραμματεύς: Ἀξιότιμος κ. Ἀλέξανδρος Κατσιάρας, Διευθυντής Συντάξεως τοῦ Περιοδικοῦ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ».
Ὡς Ἐπιστημονική Ἐπιτροπή τοῦ Συνεδρίου ὡρίσθη ἡ Συντακτική Ἐπιτροπή τοῦ Περιοδικοῦ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» διά τήν περίοδον 2023 2024, ἡ ὁποία ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν:
α) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου,
β) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κρήνης κ. Κυρίλλου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. καί Προέδρου τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας αὐτοῦ,
γ) Ἐλλογιμωτάτου κ. Χρήστου Καραγιάννη, Καθηγητοῦ καί Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α.,
δ) Ἐλλογιμωτάτου κ. Χρυσοστόμου Σταμούλη, Καθηγητοῦ καί Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.,
ε) Ἐλλογιμωτάτου κ. Δημητρίου Μόσχου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. καί Προέδρου τοῦ Τμήματος Θεολογίας αὐτοῦ,
στ) Ἐλλογιμωτάτου κ. Νικολάου Μαγγιώρου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καί Προέδρου τοῦ Τμήματος Θεολογίας αὐτοῦ,
ζ) Ἐλλογιμωτάτου κ. Ἀποστόλου Κραλίδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καί Προέδρου τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας αὐτοῦ,
η) Ἀξιοτίμου κ. Ἀλεξάνδρου Κατσιάρα, Διευθυντοῦ Συντάξεως τοῦ Περιοδικοῦ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ».

Ἡ ἐπίσημος ἔναρξις τοῦ Συνεδρίου θά πραγματοποιηθῇ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἀθηνῶν εἰς τάς 11 Ὀκτωβρίου 2023, ἐνῷ αἱ λοιπαί συνεδρίαι (12 14 Ὀκτωβρίου 2023) θά λάβουν χώραν εἰς τό Μέγαρον Μουσικῆς Ἀθηνῶν. Κατ’ αὐτό προσκεκλημένοι ὁμιληταί ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τό Ἐξωτερικόν, συμπεριλαμβανομένων τριῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θά παρουσιάσουν τάς ἀνακοινώσεις των. Ὁμοίως θά παρουσιασθοῦν εἰσηγήσεις ὁμιλητῶν, οἱ ὁποῖοι θά ἐκδηλώσουν ἐνδιαφέρον εἰς τήν Ἀνοικτήν Πρόσκλησιν τῆς Ἐπιτροπῆς καί θά λάβουν τήν ἔγκρισιν αὐτῆς. Τήν τελευταίαν ἡμέραν (15 Ὀκτωβρίου 2023) τό πρωί θά τελεσθῇ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀθηνῶν Συνοδική Θεία Λειτουργία.

Ὡσαύτως, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀπευθυνθῇ πρός ὑμᾶς καί ἐπισυνάψῃ τῇ παρούσῃ τήν Ἀνοιχτήν Πρόσκλησιν ἵνα ἐκδηλώσητε τυχόν ἐνδιαφέρον συμμετοχῆς ὡς εἰσηγητής εἰς τάς συνεδρίας τοῦ ὡς ἄνω Συνεδρίου, τῆς τελικῆς ἐγκρίσεως δοθησομένης ὑπό τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς.

Τέλος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι εἰς τήν ἔναρξιν, τάς συνεδρίας καί τήν Συνοδικήν Θείαν Λειτουργίαν θά εἶναι προσκεκλημένα ἅπαντα τά Σεπτά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐπί πλέον, τό Συνέδριον θά δύνωνται νά παρακολουθήσουν ἐλευθέρως ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι, ὅθεν παρακαλοῦμεν ὅπως διευκολύνητε τούς παρ’ ὑμῖν κληρικούς, οἵτινες τυχόν ἐκδηλώσουν σχετικόν ἐνδιαφέρον.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος
† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος
† Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος
† Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων Θεόκλητος
† Ὁ Μάνης Χρυσόστομος
† Ὁ Φθιώτιδος Συμεών
† Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος
† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος
† Ὁ Περιστερίου Γρηγόριος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος