ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις τοῦ ὑπ` ἀριθ. πρωτ. 27185/Θ2/932023 ἐνημερωτικοῦ ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων»
(14/3/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1289
Ἀριθ. Διεκπ. 559
Ἀθήνησι, τῇ 14ῃ Μαρτίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 991/452/7.3.2023 Συνοδικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος μέ θέμα «Διαβίβασις τῆς ὑπ' ἀριθ. 25345/Θ2/632023 Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων», ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 27185/Θ2/932023 ἐνημερωτικόν ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων μέ θέμα: «Υποβολή αίτησης για εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 20232024», γνωρίζοντες δ’ ἅμα ὑμῖν ὅτι ἡ αἴτησις δι’ εἰσαγωγήν εἰς ἐκκλησιαστικά σχολεῖα διά τό σχολικόν ἔτος 20232024 ὑποβάλλεται ἠλεκτρονικῶς μέσῳ τῆς Ἑνιαίας Ψηφιακῆς Πύλης τῆς Δημοσίας Διοικήσεως (gov.gr) δίχως νά ἀπαιτῆται ἡ αὐτοπρόσωπος παρουσία τοῦ γονέως/κηδεμόνος ἤ τρίτου ἐξουσιοδοτημένου προσώπου εἰς τήν/τάς σχολικήν/άς μονάδαν/ας ἐπιλογῆς. Διά τήν ὑποβολήν τῆς αἰτήσεως ἀκολουθεῖται ἡ διαδρομή:

«Αρχική / Εκπαίδευση / Εγγραφή σε σχολείο / Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία»

Τέλος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ προθεσμία ὑποβολῆς αἰτήσεων θά διαρκέσῃ ἀπό τῆς Παρασκευῆς 10.03.2023 καί ὥρας 14:00 ἕως καί τήν Δευτέραν 27.03.2023 καί ὥραν 14:00.Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος