ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις τῆς ὑπ` ἀριθ. 25345/Θ2/632023 Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων»
(7/3/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 991
Ἀριθ. Διεκπ. 452 Ἀθήνησι, τῇ 7ῃ Μαρτίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 6ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 11/28.2.2023 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν συνημμένως τήν ὑπ' ἀριθ. 25345/Θ2/632023 Ἐγκύκλιον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων μέ θέμα: «Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 20232024 και εφεξής», μετά τοῦ συνημμένου ΦΕΚ 1062/24.2.2023, τ. Β΄, διαλαμβάνοντος τήν ὑπ’ ἀριθ. 22010/Δ6 Ἀπόφασιν τῆς Ἀξιοτίμου Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως, μέ θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία».
Συμφώνως τῷ ὡς ἄνω Νόμῳ, ἡ εἰσαγωγή πλέον τῶν μαθητῶν εἰς τήν Α’ τάξιν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Γυμνασίων καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Λυκείων πραγματοποιεῖται κατόπιν γραπτῆς δοκιμασίας (τέστ) δεξιοτήτων ὑπό μορφήν ἐρωτήσεων κλειστοῦ τύπου/πολλαπλῆς ἐπιλογῆς. Διά τῆς διαδικασίας αὐτῆς, οἱ μαθηταί ἀξιολογοῦνται εἰς δεξιότητας σχετικάς πρός τήν κατανόησιν κειμένων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τῶν μαθηματικῶν ἐννοιῶν, ὡς καί τῶν θρησκευτικῶν, τάς ὁποίας ἀπέκτησαν κατά τήν διάρκειαν τῆς φοιτήσεως αὐτῶν εἰς τό Δημοτικόν Σχολεῖον ἤ τό Γυμνάσιον ἀντιστοίχως.
Ὅθεν, γίνεται κατανοητόν ὅτι διά τῆς ὡς εἴρηται ὑπ’ ἀριθ. 22010/Δ6 Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως σηματοδοτεῖται ἡ οὐσιαστική ἀναβάθμισις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Γυμνασίων καί Λυκείων εἰς Πρότυπα Σχολεῖα. Διά τοῦτο καί ἡ Ἱερά Σύνοδος παρακαλεῖ καί προτρέπει ὑμᾶς ὅπως καταβληθῇ κάθε δυνατή προσπάθεια οὕτως ὥστε νά ἐγγραφοῦν ὅσοι περισσότεροι δυνατόν μαθηταί εἰς τά ἐκκλησιαστικά σχολεῖα ἵνα ἐξασφαλισθῇ ἡ ἀπρόσκοπτος λειτουργία αὐτῶν.
Τέλος, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ἔγγραφον πρός τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δι' οὗ θά αἰτῆται τήν ἀναθεώρησιν τῆς ἀποφάσεως περί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν εἰσακτέων μαθητῶν/μαθητριῶν εἰς τά Ἐκκλησιαστικά καί Γενικά Ἐκκλησιαστικά Λύκεια, διά τήν ὁμαλήν λειτουργίαν τῶν ὡς ἄνω Σχολείων, ὑπό τό νέον αὐτῶν καθεστώς.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος