ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τοῦ σιδηροδρομικοῦ δυστυχήματος εἰς τήν περιοχήν τῶν Τεμπῶν»
(2/3/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1041
Ἀριθ. Διεκπ. 414
Ἀθήνησι τῇ 2ᾳ Μαρτίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συμμετέχουσα εἰς τό πανελλήνιον πένθος λόγῳ τοῦ τραγικοῦ πολυνέκρου σιδηροδρομικοῦ δυστυχήματος εἰς τήν περιοχήν τῶν Τεμπῶν, ἐκφράζει τήν συμπαράστασιν Αὐτῆς εἰς τήν ὀδύνην τῶν οἰκείων τῶν θυμάτων καί δέεται ὅπως ὁ ἐλεήμων Κύριος ἀναπαύσῃ ἐν χώρᾳ ζώντων τάς ψυχάς τῶν βιαίως κοιμηθέντων. Ταυτοχρόνως, ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται ἐκτενῶς καί ὑπέρ τῆς, παρά τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ τῆς ἀγάπης, ἐνισχύσεως τῶν νοσηλευομένων, πρός τόν σκοπόν τῆς ταχείας ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας των.
Κατόπιν τούτων, παρακαλεῖσθε ὅπως κατά τήν προσεχῆ Κυριακήν 5ην μηνός Μαρτίου 2023, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Τελετῆς τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀναπεμφθῇ εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἐπιμνημόσυνος Δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τῆς ὡς εἴρηται πολυαιμάκτου τραγωδίας.

Ὁ τύπος τῆς Δεήσεως ἐνδείκνυται νά εἶναι ὁ ἑξῆς: «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν βιαίως κοιμηθέντων ἀδελφῶν ἡμῶν κατά τό σιδηροδρομικόν δυστύχημα εἰς τήν περιοχήν τῶν Τεμπῶν καί ὑπέρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτοῖς πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καί ἀκούσιον».

Ἡ αὐτή Δέησις γενήσεται ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί τῶν Μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου κατά τήν τελεσθησομένην Συνοδικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀθηνῶν, τῇ συμμετοχῇ τῆς Ἐξοχωτάτης Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου καί τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος