ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Σύγκλησις διημέρου Συνεδρίου μέ θέμα “Ὀργάνωσις καί Ἐπανευαγγελισμός τῆς Ἐνορίας”»
(20/2/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 773
Ἀριθ. Διεκπ. 353
Ἀθήνησι τῇ 20ῇ Φεβρουαρίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἐξ ἀφορμῆς τῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν 5ην Ὀκτωβρίου 2022, μέ θέμα: «Ἀνασυγκρότησις τῆς Ἐνορίας καί ἐπανευαγγελισμός τῶν πιστῶν», ἀπεφάσισεν τήν διεξαγωγήν διημέρου Συνεδρίου μέ θέμα: «Ὀργάνωσις καί Ἐπανευαγγελισμός τῆς Ἐνορίας», τήν 15ην καί 16ην Ἰουνίου 2023, εἰς τό ἐν Ἀθήναις ξενοδοχεῖον «Electra Palace» (Ναυάρχου Νικοδήμου 1820).
Πρός τοῦτο, παρακαλοῦμεν ὅπως, κατά τήν ὑμετέραν ποιμαντικήν κρίσιν, συμμετάσχῃ εἰς τό ἐν θέματι Συνέδριον εἷς ἐπίσημος Ἐκπρόσωπος ὑμῶν, τά στοιχεῖα τοῦ ὁποίου (ὀνοματεπώνυμoν, ἰδιότης, κινητόν τηλέφωνον, ταχυδρομική καί – ἀπαραιτήτως – ἠλεκτρονική διεύθυνσις) δέον ὅπως ἀποσταλοῦν εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν:
ecclesia.protocol@gmail.com

μέ ταὐτόχρονον κοινοποίησιν εἰς τάς διευθύνσεις:
imalex@imalex.gr καί frank@neotita.gr
τό ἀργότερον ἕως τῆς 3ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., ἐπί τῷ τέλει τοῦ ἐγκαίρου καταρτισμοῦ τοῦ προγράμματος τοῦ διοργανωθησομένου Συνεδρίου. Ὡσαύτως, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τήν κάλυψιν τῶν ἐξόδων μετακινήσεως τῶν ἐν λόγῳ Ἐκπροσώπων θά ἀναλάβῃ ὁ οἰκεῖος αὐτῶν Ἐκκλησιαστικός Φορεύς, ἐνῷ τά ἔξοδα σιτίσεως καί τυχόν διαμονῆς τῶν Συνέδρων καλυφθήσονται ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.).
Ὡσαύτως, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι κατά τήν ἡμέραν ἐνάρξεως τοῦ Συνεδρίου, ἤτοι τήν 15ην Ἰουνίου ἐ.ἔ., ὅστις ἐπιθυμεῖ δύναται νά ὑποβάλῃ τάς εὐχάς αὐτοῦ πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ὀνομαστηρίων Αὐτοῦ, ἀλλά καί ἐπί τῇ συμπληρώσει 15ετοῦς Πρωθιεραρχίας εἰς τόν Ἀρχιεπισκοπικόν Θῶκον.
Τέλος, ὅσοι ἐκ τῶν Συνέδρων, τῶν προερχομένων ἐκ τῆς Ἐπαρχίας, δέν διαθέτουν κατάλυμα εἰς Ἀθήνας, δέον ὅπως ἐπικοινωνήσουν μετά τοῦ ὁρισθέντος Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Συνεδρίου, Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Καλλιγέρη, Διευθυντοῦ Ποιμαντικῆς Γάμου καί Οἰκογενείας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (κιν. τηλ. 6972259142 email: frank@neotita.gr)
Διά πλείονας πληροφορίας καί πληρεστέραν ἐνημέρωσιν ὑμῶν, θά ἀποσταλῇ νεώτερον Ἐγκύκλιον Σημείωμα.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος