ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἑβδομάς Ἱερατικῶν Κλήσεων»
(9/2/2023).

Πρωτ. 619
Ἀριθ. Διεκπ. 269
Ἀθήνησι τῇ 9ῃ Φεβρουαρίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., καί ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπικειμένης Ἑβδομάδος Ἱερατικῶν Κλήσεων, ἀγομένης ἀπό τῆς Δευτέρας 13ης ἕως καί τῆς Κυριακῆς 19ης Μαρτίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τήν ὑπ' ἀριθ. 3071/9.2.2023 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παρακαλοῦντες ὅπως ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίαις τήν Γ΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 19ην μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας ἀντί ἄλλου κηρύγματος.

Ὡσαύτως, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐνεργήσητε δεόντως διά τήν εὐόδωσιν τῶν σκοπῶν τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος». Ὡς ἐκ τούτου, δύνασθε ὅπως προβῆτε εἰς:
α) Συνάξεις Ἱεροσπουδαστῶν, Ἀναγνωστῶν καί Ἱεροπαίδων.
β) Διδασκαλίαν σχετικοῦ πρός τάς Ἱερατικάς Κλήσεις καί τήν Ἱερωσύνην μαθήματος εἰς τά Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων.
γ) Προβολήν τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων κατά τόν προσφορώτερον τρόπον, συμφώνως πρός τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν ὑμῶν κρίσιν, ὡς λ.χ. διά ραδιοτηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν, ἱστοσελίδων, ἐντύπων κ.λπ.
δ) Ἰδιαιτέραν προβολήν τῆς «Ἑβδομάδος» εἰς τάς Μητροπολιτικάς Περιφερείας καί εἰς πόλεις ὅπου λειτουργοῦν Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος